Соёл уралиг 7 sep 2022 368

Хото хүрэһэн холын театрнууд

Холын хүдөө нютагуудай арадай театрнуудай зүжэгшэд эдэ үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрай тайзанай эзэд болонхой. “Театрай долоон хоног” гэһэн фестиваль Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэжэ байна.

© фото: Захааминай соёл сайтһаа

Уран һайханай хуралдаанда Хурамхаанай, Баргажанай, Захааминай, Сэлэнгын, Ивалгын болон Хэжэнгын аймагуудай арадай театрнууд хабаадажа, Буряадайнгаа гол тайзан дээрэ зүжэгүүдээ гурбан үдэрэй хугасаада харуулха юм.

- Томо хото городуудта, һайхан байра байшантай газарта театрнууд бии бэшэ, харин  хүдөөдэ, холын нютаг һууринуудта хүгжэнэ гэжэ манай фестиваль гэршэлнэ. Арадай артистнуудтай хотын харагша танилсажа, бэлиг талаанииень сэгнэхэ ёһотой. Тиимэһээ тэдэ ганса бага һууриндаа бэшэ, мүн бүхы улас дотороо мэдээжэ болохол байха, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайдай орлогшо Баир Цыбиков тэмдэглээ.

Үнэхөөрөөшье, арадай театрай гэшүүд мүнгэ салин абанагүй ха юм. Үдэрэй хугасаада багшаар, эмшэнээр, хүдөө ажахын мэргэжэлтэнээр хүдэлөөд, үхэр малаа хараад, үдэшэндөө соёлойнгоо байшан ерэжэ, зүжэгүүдтэ тон дуратайгаар наадана бшуу. Иимэ артистнуудтай 30 гаран арадай театр Буряад Уласта тоологдоно гээд хэлэлтэй.

- Холын нютагуудай арадай театрнуудта алмаз шулуун мэтэ талаан бэлигтэй зониие олохош. Эдэмнай хэды мүлигдөөгүйшье һаа, һаргама һайханаар тайзан дээрэ ялалзана. Иимэл бэлигтэйшүүл харагшадые урмашуулдаг ха юм. Бишье баһа сэдьхэлээ ханааха һанаатайб, - гэжэ фестивальда хүндэтэ айлшанаар уригдаһан театр болон киногой артист, найруулагша, мэдээжэ ГИТИС дээдэ һургуулиин ахамад багша Алексей Размахов хэлэнэ.

Үнинэй хүдэлжэ байһаншье, мүн  залуу найруулагшадай хүдөөгэй театрнуудтай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлһэндэнь баярламаар. Захааминай аймагай Дүтэлүүрэй арадай театртай хуби заяагаа 30 гаран жэлдэ ниилүүлһэн найруулагша Надежда Эрдынеевае тэмдэглэмээр. Буряад орон дотороо мэдээжэ артистнууд болоһон Баир Бадмаев, Ольга Ломбоева-Ранжилова гэгшэд найруулгын хүнгэн бэшэ харгыда гараад, далижажа байһыень тус фестиваль харуулха гээд һанагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Захааминай соёл сайтһаа