Соёл уралиг 8 sep 2022 328

Хүүхэлдэйн түрүү театр хүүгэдые баясуулхань

Ород гүрэн дотор федеральна түхэлэй ори ганса хүүхэлдэйн театр Буряадай ниислэлдэ ерэжэ, зүжэгүүдээ харуулхань. Сергей Образцовой нэрэмжэтэ хүүхэлдэйн театр бүтээлнүүдээрээ Улаан-Үдын бага харагшадые сентябриин 25-28-ай үдэрнүүдтэ баясуулха.

© фото: puppet.ru/ гэһэн сайтһаа зураг

Тус театр ганса Ород гүрэн дотороо мэдээжэ бэшэ, мүн хари гүрэнүүдээр суутай юм. 90 гаран жэлэй баян түүхэтэй театр “Большие гастроли” гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ хабаадажа, Улаан-Үдэдэ ерэхэеэ түсэблөө.

- Бүхы гүрэн дотороо хүүхэлдэйн театрнуудай эхи табиһан Сергей Владимирович Образцовой аша басаган Екатерина хэдэн жэлэй саана манай Буряадта айлшалаа һэн. Нэн түрүүн  манай “Үльгэр” театр ороһон юм. Тэрэ гэһээр бидэ нүхэсэнэбди, нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлнэбди гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тэндэхи үндэр нэрэ зэргэтэй зүжэгшэд манай мэргэжэлтэдээр ходо дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа байдаг. Хүүхэлдэйнүүдээрээшье хубаалдаһан юм. Тиимэһээ  “Большие гастроли” гэһэн түсэлэй гуримаар тэдэ Улаан-Үдэ хотые шэлэһэниинь гайхалгүй, - гэжэ “Үльгэр” театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Эрдэни Жалцанов мэдүүлнэ.

Екатерина Образцова мэдээжэ үбгэн аба тухайгаа табиһан зүжэгөө Буряадай харагшадта дурадхаха. Бага наһатайшуул “Али-Баба и сорок разбойников”, “Чиполлино” гэһэн зүжэгүүдые хараха аргатай. Мүн “Небыкновенный концерт” гэжэ зүжэг 20-дохи зуун жэлдэ эгээл эрхим гэжэ нэрлэгдэһэн бүтээл гээшэ. Анха түрүүшынхиеэ “Необыкновенный концерт” аяар холын 1946 ондо харуулагдаа бэлэй.

- “Али-Баба и сорок разбойников” гэһэн зүжэгые найруулагша Борис Константинов табиһан намтартай. Борис хадаа Улаан-Үдэдэ Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой академи дүүргэһэн юм. Хэдэн жэлэй хугасаада “Үльгэр” театрта хүдэлөө. “Алтан Баг” гэһэн бүхэроссиин театральна гол шанда хүртэһэн. Залуу наһанайнгаа түрэл газарнуудаар ябажа,  сэнгэхэеэ мэдүүлээ, - гээд, Эрдэни Жалцанов үргэлжэлүүлнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: puppet.ru/ гэһэн сайтһаа зураг