Соёл уралиг 30 nov 2022 576

«Үндэрэй» амжалта

Үргэн арга боломжотой «Үндэр» гэһэн видеостуди ээлжээтэ амжалтада хүртэбэ.

«Мы» гэжэ Бүхэроссиин хэмжээ­нэй үндэһэн зураглалнуудай урил­даанда «Газарай амисхал. Дыхание Земли» гэжэ нэрэтэй бүтээлээ дурад­хаад эрхимлэбэд. Тус ажал «Занди­най дуган» гэһэн нэгэдэлтэй хамта «Үндэр» видеостуди Буряад Уласай Соёлой яаманай грантын ашаар бүтээбэд.

- Энэ урилдаанда Ород Уласай 80 можо нютагһаа хабаадагшад 882 ажал дурадхаба. Шан барюул­гын баяр ёһолол Тюмень хотодо үнгэрөө. Тэндэ хэдэн үдэрэй турша­да һонирхолтой дүхэриг шэрээнүүд эмхидхэгдээ, ажал нэгэтэн дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа. Буряадһаа, Эрхүү можоһоо Валентина Мардаева, Елена Бадашкеева болон бидэ гур­бан тэндэ хабаадаабди, - гэжэ үргэн арга боломжотой «Үндэр» видеосту­ди байгуулагша, сэдхүүлшэн Влади­мир Ширапов хөөрэнэ.

Иимэл богонихон удха түгэлдэр бүтээлнүүдһээ эхилжэ, алхам алхамаар «ехэ» кино бүтээдэгынь мэдээ­жэ. Ерээдүйдэ энэ студиинхид буряад арадтаа хабаатай кино бүтээжэ, үргэн экранда харуулха бэзэ гэжэ найда­маар.

Энэ ажал хэхэдэнь, туһаламжа үзүүлһэн нүхэдтөө, хабаадалсаһан зүжэгшэдтөө автор Владимир Шира­пов тон ехэ баяраа мэдүүлнэ һэн.

Автор: Булат БАДМАЕВ