Соёл уралиг 11 jan 2023 619

Сагаан Үбгэмнай - Москвада

Эхэ ороноймнай ниислэл Москвада «Путешествие в Рождество» гэһэн фестиваль эмхидхэгдэжэ, 13 можо нютагһаа Жабар Үбгэд сугларбад. Тэндэ манай Сагаан Үбгэн хүрэжэ, амжалтатай хабаадалсаба.

© фото: https://vk.com/mintur03

Үндэһэн арадуудай Жабар Үбгэд суглархадаа, өөрынгөө арадай ёһо заншал, түүхэ болон нютагтаа Шэнэ жэлэй баяр яажа угтадаг тухайгаа һонирхолтой хөөрөө дэлгэжэ, сугла­рагшадые хужарлуулаа. Арад бүхэндэ өөрын Жабар Үбгэн байдагынь мэдээжэ. Жэшээнь, татаар болон башкирнуудта Кыш Бабай, харин кабардин бо­лон балкарнуудта – Уэс Дэдэ болоно.

Шэнэ жэлэй үльгэрэй үбгэд Москва хо­тын түүхэтэ газараар ябажа танилсаа, өөһэдынгөө арадай заншал мэдүүлээ. Хүн зоной амардаг газарнуудта хүрэжэ, арад зонтой дулаахан уулзалгануудые үнгэргөө. Москва хотын «Зарядье» гэһэн аяншалгын болон мэдээсэ­лэй түбтэ Жабар Үбгэд викторина үнгэргөө. Суута ВДНХ хүрэжэ, үбэлэй наадануудай талмайнуу­дые хаража хужарлаа.

Анха түрүүшын Жабар Үбгэдэй слёт Москва хотын захиргаанай аяншалгын талаар хороон эмхидхэ­жэ, үндэр хэмжээндэ үнгэргэбэ. Тус фестива­лиин үнгэргэгдэһэнэй ашаар Байгал ша­дар ажаһуудаг буряад-монголшуудай ёһо заншал, түүхэ олондо мэдээжэ болобо.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ

Фото: https://vk.com/mintur03