Соёл уралиг 20 jan 2023 903

Буряадай габьяата артист Чингис Раднаев опереттэдэ наадана

Эстрадын дуушан Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай хүгжэм дуута зүжэгтэ хабаадахань.  

© фото: Егор Бельских

Чингис Раднаев «Мистер Икс» гэһэн зүжэгтэ гол парти гүйсэдхэнэ.  Өөрынь хэлэһээр, оперын театрай тайзан дээрэ бэлэдхэлэй ажалда хабаадаха гээшэ тэрээндэ ёһотой һайндэр мэтэ.  

- Тайзан дээрэ бэлэдхэл хэжэ байхадаа, сэдьхэл зүрхэмни жаргалаар халина. Намтай суг ажаллажа байһан дуушад, зүжэгшэд али болохоор дэмжэлгэ үзүүлнэ, нүхэд ёһоор, болгоомжолон һагад, зүбшэлнүүдые үгэжэ туһална. Тэдээнэй нюдэндэ түрүүшынгээ алхамуудые хэжэ байһан үхибүүн мэтээр үзэгдэнэ хаб, - гэжэ Чингис Раднаев тэмдэглэнэ.   

Һүүлэй үедэ Чингис Раднаев оперын урлалаар ехэ һонирхоно. Өөрынгөө тоглолтонуудта нэгэтэ бэшэ оперын аринуудые гүйсэдхэһэн байха. Эгээл тэрэ үедөө Мистер Иксын ари сээжэлдэхэ гэһэн бодол толгойдонь түрөө бшуу.

- Зүжэгшэн боложо нааданаб. Тэрэмни ехэл сагаан сэдьхэлтэй, һайн талын дүрэ юм. Гусар ба баронуудай ажаһууһан үе саг зураглан харуулха ёһотойбди. Досоогоо, сэдьхэлэйнгээ гүндэ оперын дуушан болохо хүсэл бөөмэйлжэ ябадагби гэжэ нэгэтэ хэлэһэн байхаб. Мүнөө тэрэмни бэелүүлэгдэжэ байна. Намда найдажа, энэ зүжэгтэ наадаха хүсэлыемни дэмжэһэн зондо, илангаяа Владимир Алексеевич Рыловто баяр хүргэнэб, - гэжэ дуушан үргэлжэлүүлнэ.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Владимир Рыловой тэмдэглэһээр, Чингис Раднаевта ехэ найдабари даалгагданхай.

«Мистер Икс» гэһэн хүгжэм дуута зүжэг январиин 25-да табигдаха. Энэ хадаа Санкт-Петербургын хүгжэмэй комедиин театртай хамта Буряадай соёлой яаманай дэмжэлгээр бүтээгдэһэн түсэл болоно. Найруулагшань – Ородой габьяата артист Алла Семак, хатар наадыень мэдээжэ балетмейстер Александр Курбатов зохёогоо.

Фото: Егор Бельских