Соёл уралиг 27 jan 2023 691

«Эреэхэн» гэһэн зүжэг тухай Оперо болон баледэй театрайхид хөөрэбэ

Энэ оперо байгша оной ноябрь һарада харуулагдажа эхилхэ юм ха.

© фото: Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр

Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярай хүндэлэлдэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театр «Эреэхэн» гэһэн (ажалайнь нэрэ) үндэһэн буряад оперо табиха талаар бэлэдхэл хэжэ байна.

Буряадай соёлой яаман 2020 ондо үндэһэтэнэй оперо зохёохо тухай мүрысөө соносхоһон юм. Тэрэнэйнь дүнгөөр композитор Баир Дондоков илажа гараа һэн. Буряадуудай I-дүгээр Пётр хааниие бараалхаһан тухай Базар Барадинай бэшэһэн «Ехэ удаган Абжаа» гэһэн зохёолой удхаар либреттэ бүтээгдэһэн байна.  

- Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо дашарамдуулан, үндэһэн буряад оперо бүтээхэ хэрэгтэ 2021 онһоо 2023 он болотор гүрэнэй бюджедһээ 13 сая 465 мянган түхэриг һомологдоо. Хүгжэмыень композитор Баир Дондоков зохёогоо. Найруулагшань Олег Юмов, мүн уран зураашаниинь суута Даши Намдаков болоһондонь ехэ баяртайбди. Гадна «Бальжан хатан» гэһэн рок-мюзикл бүтээлгэдэ хабаадаһан залуу бэлигтэн Сэсэг Дондокова мүн лэ уран зураашаниинь болоно. Иимэ бэлигтэй бэрхэ хүнүүд нэгэдэжэ, гоёл зүжэг табиха гэжэ этигэнэбди, - гээд, Буряадай соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглэнэ.

Үндэһэн буряад оперо табиха талаар бэлэдхэлэй ажал Буряад оперо болон баледэй театрта 2021 онһоо хойшо шата шатаар ябуулагдана.  

- Зүжэг, угайдхадаа үндэһэтэнэй оперо бүтээхэ хэрэг нилээд удаан саг соо хэгдэдэг юм. Мүншье ехэ хүсэ хүдэлмэри тэрээндэ зорюулха хэрэгтэй. Театрай бүхы албангуудай хэдэн һараар, заримдаа жэлээршье хэһэн ажалай үрэ дүн харагшадта дурадхагдана. Үндэһэн буряад опероһоо гадна, манай театр 2023 ондо үндэһэтэнэй баледэй премьерэ бэлдэжэ байна, - гэжэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай захирал Дмитрий Дылыков дуулгана.      

Мүнөө дээрээ үндэһэн буряад оперын хубсаһа хунар ба тайзанай шэмэглэл ямар байхаб гэһэн зохёохы ажал уран зураашад ябуулжа байна. Тэдэнэйнь баталагдаһанай удаа юугээр, ямар эдээр бүтээгдэхэб гэжэ тодорхойлогдохо. Ерэхэ хабар тэдэнь худалдажа абтаха, удаань хубсаһаниинь оёгдохо ба декорацинууд бүтээгдэхэ.  

«Эреэхэн» (ажалайнь нэрэ) гэһэн үндэһэн буряад оперо Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай түсэбэй ёһоор, 2023 оной ноябрь һарада түрүүшынхиеэ харагшадай һонорто дурадхагдаха.  

Фото: Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр