Соёл уралиг 1 feb 2023 518

2 сая түхэригэй түлөө

Буряадай соёлой зохёохы бүлгэмүүд Бүхэроссиин фестиваль – урилдаанай 2 сая түхэриг грантын түлɵɵ мүрысэнэ.

© фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа

 2023 ондо «Соёл» гэhэн Россиин арадуудай ёhо заншалнуудта зорюулагдаhан V Бүхэроссиин фестиваль үнгэргэгдэхэ.

Тэндэ арадай аман үгын бүлгэмүүд, арадай хүгжэмэй наадхуурнуудай оркестрнүүд, арадай хатарай ансамбльнууд хабаадажа, хоорондоо мүрысэхэ ушартай. Тус hайндэрэй гол шангынь -  2 сая түхэриг мүнгэнэй 20 грант.     ‘   

Фестивалиин Алас Дурнын федеральна тойрогой I заочно шатада Буряад оронhоо Хяагтын аймагай «Аялга» гэжэ арадай хүгжэмэй наадхуурнуудай ансамбль (хүтэлбэрилэгшэнь - Рампилова Е.Д), Зэдын аймагай «Черёмушки» арадай дуу, хатарай ансамбль (хүтэлбэрилэгшэ – Федосеев Ю.М), Захааминай аймагай «Эхын буян» гэhэн арадай аман үгын бүлгэм (хүтэлбэрилэгшэ - Цыденова Х.Б), Буряад Уласай арадай уран урлалай түбэй «Лотос» хатарай бүлгэм  (хүтэлбэрилэгшэ Циюфа Т.В) гэгшэд хабаадаха аргатай. Тэдэнэр булта регионой шатын урилдаануудта илажа гараhан байна.

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа