Соёл уралиг 16 mar 2023 296

Ашата багшаяа амаршалаа

Буряад арад түмэнөө холо ойгуур суурхуулһан нэрэ түрэтэй алдарта дуушадай ашата багша, Ород Уласай соёлой габьяата ажаябуулагша Вячеслав Баяндаевич Елбаев ээлжээтэ түрэһэн үдэрөө хабарай һайхан сагай эхиндэ тэмдэглэбэ. Олон тоото шабинарынь багшынгаа түрэһэн үдэртэ зорюулжа, аялга дуунай тоглолто үнгэргэбэ.

Холоһоо буужа...

Гүлмэрхэн наһандаа Вячеслав Баяндаевич Елбаевай шаби боложо ерэһэн хүбүүд басагад мүнөө болоходо, үндэр  тайзан дээрэһээ бэлиг талаангаа үршөөжэ ябанад. Ород Уласайнгаа түрүү театрнуудта дуулажа ябаһан Михаил Пирогов Мэргэн Санданов хоёр холоһоо буужа, багшынгаа түрэһэн үдэртэ дашарамдуулагдаһан тоглолтодо хабаадабад. Тиихэдэ Буряадай Оперо болон баледэй театрай түрүү дуушад Баиржаб Дамбиев, Елена Мохосова, Дина Санданова, Максим Санкиров болон бусад уянгата дуунуудаа зэдэлүүлжэ, багшаяа амаршалбад.

П.И Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледжын танхимда Вячеслав Баяндаевичай һурагшад, танил түрэлнүүдынь болон зүрхэндэнь дүтэ һанагдаха зон суглараа.

-Хүндэтэ манай Вячеслав Баяндаевич! Түрэһэн үдэрөөртнай хани халуунаар амаршалнабди. Хододоо хүнгэн, сарюун, дорюун, энэл зандаа ябыт даа. Үшөө олон тоото бэрхэ дуушадые һургажа,  буряад арад түмэндөө бэлэглэхыетнай хүсэнэбди, - гэжэ урлалай колледжын захирал Баир Турбянов тайзан дээрэ гаража амаршалхадаа хэлэбэ.

Дүршэл ехэтэй багша 50 гаран жэлэй туршада урлалай һуралсалай гуламтада хүдэлхэ үедөө тоогүй олон дуушадые бэлдэжэ гаргаа. Өөрын зохёоһон онол аргатай, бэшэнһээ ондоо дабташагүй һургуули байгуулжа шадаһан олон үеын дуушадай багша мүнөөшье болотор хүдэлжэ,  бэлигтэй хүбүүд басагадта замайнь залуур боложо ябана.

Тамиршан болоо һаа

Ерээдүйн бэлигтэй багша Вячеслав Елбаев һургуули дүүргэхэдээ, мэргэжэлтэ тамиршан болохо хүсэлэнтэй байгаа. Байгаалиин табисуураар хүдэр шамбай бэетэй Слава хүбүүн һургуулида һураха үедөө боксоор бэеэ һоридог бэлэй. Тамирай энэ зүйлөөр яһала амжалтатай ябажа, хэдэн удаа чемпионой соло дуудуулһан байха. Тиигэжэ ябатарнь, тэрэнэй нютагта Буряадай дуушад, зүжэгшэд ерэжэ, тоглолто харуулба. Мэдээжэ Бадма Балдаковой бардаастай бүдүүн хоолойгоороо буряад һайхан дуунуудые гүйсэдхэхыень шагнаад, тиихэдэл дуушан болохо гэжэ шиидэһэн байха юм. 60 гаран жэлэй саана Вячеслав Елбаев тамирай харгы шэлэһэн һаа,  мэдээжэ тамиршан болохо байгаа. Харин тиимэ олон мэдээжэ дуушан урган үндыхэ һэн гү? Залуу хүбүүнэй соёл уралигай зам шэлэһэнэйхи буряад арадтамнай алдар суута дуушад бии болоо гэхэдэ, нэгэшье буруу бэшэ.

-Дуушанай һургуулида һуража байхадаа, тамирайнгаа талаар һорилгоёо орхёогүйб. Оперно театр соо Буряад Уласай нээмэл чемпионат боксоор үнгэргэгдэхэдэнь, тэндэ хабаадалсааб. Ээлжээтэ тулалдаанда ринг дээрэ гаража ябатараа, багшатаяа уулзабаб. «Ши иихэдээ юу хэжэ ябанаш?» - гэжэ багшынгаа асуухада: «Наншалдахаяа гарахамни», - гэбэб. Тэрэнэй һүүлээр багшамни: «Дуушан али тамиршан болохо гүш? Һайн бодожо үзэ», - гэжэ хэлэһэн юм. Тиихэдэ чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөөд, боксоёо орхихо баатай болоо һэм даа, - гэжэ Вячеслав Баяндаевич Елбаев нэгэтэ бэшэ хөөрэһэн байдаг.

Багшаяа амаршалаа

П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ Улаан-Үдын хүгжэмэй училищида Вячеслав Баяндаевич Елбаевай класста мэргэжэл абаһан дуушад уласайнгаа элдэб театрнуудта дуулана, тиихэдэ дээдэ болон дунда мэргэжэлэй һуралсалай эмхинүүдтэ багшална. Жэшээнь, Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Шагдар Зондуев Новосибирскын оперно театрта ажаллахаһаа гадна, консерваторидо багшалдаг юм. Вячеслав Елбаевай үшөө нэгэ шаби Константин Буинов мүн лэ Новосибирскын театрта амжалтатай дуулана. Багшынгаа түрэһэн үдэртэ зорюулжа, мэдээжэ дуушад видео-бэшэг эльгээжэ амаршалба. Тиихэдэ Москвагай консерваториин оюутан Жаргала Цырендагбаева багшадаа баһал дулаахан амаршалгын үгэнүүдые эльгээгээ.

Мүнөө дээрээ дүрөө дээрэ ябаһан хэдэн театрнуудай солист Михаил Пирогов, Владивосток хотодо Мариинскэ театрай Примориин тайзанай дуушан Мэргэн Санданов гэгшэд энэ тоглолтодо ерэжэ дуулахадаа, багшаяа аргагүй баярлуулаа ёһотой.

-Хүндэтэ манай багша Вячеслав Баяндаевич! Түрэһэн үдэрөөртнай халуунаар амаршалаад, энхэ элүүрые, ута наһа, удаан жаргал хүсэнэб! Гансал ном заагаад ябаа бэшэ, харин ажабайдалай нюусануудтай танилсуулаат. Та бидэндэ хоёрдохи эсэгэ мэтэ болоод, энхэржэ ябаат. Һайн даа! – гэжэ «Алтан баг» гэһэн үндэһэтэнэй театральна шангай лауреат Михаил Пирогов тайзан дээрэһээ багшаяа амаршалба.

Урагшатай ябаһан шабинарайнгаа амжалтануудаарнь багшань омогорхонгүй яахаб? Һурагшадайнгаа тайзан дээрэ дуулажа байхадань, багшань аман соогоо тэдэнтэйгээ адли дуулалсажа байна. Хэдышье бэрхэ мэргэжэлтэд болоошье һаань, багшадань хэлэхэ, зааха үгэ байгаа ааб даа. Ашата багшын түрэһэн үдэртэ зорюулагдаһан тоглолто үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэбэ. Үхибүүдэйнгээ далижажа, дэлхэй дүүрэн суурхажа ябахадань, багшын зүрхэ сэдьхэл уярангүй яахаб даа.

Булат БАДМАЕВ

 

Автор: Булат БАДМАЕВ