Соёл уралиг 19 mar 2023 367

Найруулагша Олег Юмов Буряад театрай зүжэгтэ наадаба

Буряад ороной эгээл бэлигтэй найруулагшадай нэгэн үбдөөд наадаха аргагүй болоһон зүжэгшэнэй түлөө тайзан дээрэ гараа.

© фото: Буряад театр

Александр Островскиин «Лес» (Ой – бур.; наһанай хизаарлалта: 16+) гэһэн зохёолоор өөрынгөө табиһан зүжэгтэ Олег Юмов наадаа. Тэрэнэй тайзан дээрэ гараагүй һаань, зүжэг харуулагдаха аргагүй байгаа бшуу.   

- Түрүүн харуулагдахадаа, арад зониие хүлгүүлһэн тус зүжэг энэ удаа болюулагдаха гэжэ байгаа, - гээд, Буряад драмын театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшын олониитэтэй харилсаанай талаар туһалагша, сэдхүүлшэн Бато Багдаев хөөрэбэ. – Бүхы биледүүдынь үнинэй худалдагдаһан байгаа, харин Милоновые наададаг зүжэгшэн ехээр үбдэшөө гэжэ зүжэгэй урдаханал мэдэгдээ.

Бато Багдаевай тэмдэглэһээр, зүжэг хараха гэжэ ерэһэн зониие голхоруулхагүйн тула найруулагша өөрөө тайзан дээрэ гараха гэжэ шиидээ. Угайдхадаа бүхы зохёолыень сээжэлдэжэрхиһэн байгаа бшуу. Найруулан табиһан ушарһаа зүжэгшэдэйнгээ хүдэлсэ бүхэниие мэдэһэниинь гайхалгүй.       

Найруулагшын тайзан дээрэ гарахада, харагшад гайхаа гэлыгээшье һаа, ехэ дулааханаар тэрэниие угтаа. Бато Багдаевай һанамжаар, Олег Юмов ялас гэмээр дүрэеэ бэелүүлжэ, сугларагшадые баясуулаа.

«Ой» гэжэ зүжэг Александр Островскиин түрэһөөр 200 жэлэй ойдо зорюулагдан табигдаа. Энэ ой 2023 ондо тэмдэглэгдэнэ. Зүжэгэй премьерэ 2022 оной декабрь һарада болоһон юм.    

Фото: Буряад театр