Соёл уралиг 21 mar 2023 551

Баярма Бадмаева - Улаан-Үдын эрхим багша

Улаан-Үдын буряад хэлэнэй багшанарай дундаһаа эрхимые элирүүлгын урилдаан мүнөөдэр түгэсэжэ, дүнгүүд элирбэ.

Хотын 33-дахи гимназиин багша Баярма Бадмаева түрүүлбэ.

Буряадай ниислэлэй 8 багшанар энэ урилдаанда хаба шадалаа туршаа. Бэлэдхэл ехэтэй бэрхэ багшанар байгаа. Тэдэн сооһоо эгээл залуу Екатерина Батуева ехэ һайнаар бэеэ харуулжа шадаа. Улаан-Үдын 56-дахи һургуулиин багша дүршэл багатайшье һаа, урилдаанай бүхы шатануудта жэгдэ һайн дүнгүүдтэй ябаа гээд, жюриин түрүүлэгшэ Гарма-Ганда Гунжитова ажаглалта хэбэ.

Буряад хэлээр хэшээлнүүдые, классай сагуудые багшанар үгэһэн байна. Удаань хотын болбосоролой хороониие толгойлогшо Татьяна Митрофановатай уулзажа хөөрэлдөө. Арбан жэлэй саанахи амжалтаяа Баярма Жигмитдоржиевна дахинаа дабтаа гэхэдэ болоно. Дүршэл ехэтэй багшын тэмдэглэһээр, ондоо багшанартай танилсаха, өөрынгөө ажалай үрэ дүнгүүдые тобойлгожо хараха зорилготой энэ урилдаанда оролсооб.

Урдаа табиһан энэ зорилгодоо хүрөөб. Финалда гараһан 4 багшанар уласай хэмжээндэ Улаан-Үдые түлөөлхэ юм. Апрелиин 10-да тэрэ урилдаан эхиеэ абаха гээд дуулгая.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Баярма Бадмаева