Соёл уралиг 23 mar 2023 431

Буряад ороноор аяншалжа ябаһан зоной дунда «Азиин ялалзаан» (Блеск Азии) гэһэн шоу хараха дуратайшуул олошороо

«Байгал» театрай тус шоу хараха зорилготойгоор Буряад орон руу ерэгшэдэй тоо жэлһээ жэлдэ дээшэлнэ.

© фото: «Байгал» театр

Һаяхана Алтайһаа бүлэг аяншалагшад имагтал «Азиин ялалзаа» хараха гэжэ зорижо ерээ.

«Азиин ялалзаан» - «Байгал» театрай эгээл үзэмжэтэй аад, мэдээжэ наадан юм. Тэрэ Буряад оронһоо гадуур, холо ойрын олохон гүрэнүүдээр харуулагдаһан.  

Хитад, Солонгос, Япони, Индонези, Тайланд болон Ази түбиин бусад орон нютагуудай соёлой онсо шэнжэтэй танилсуулһан түсэл юм. Тус шоу 14 жэлэй туршада харуулагдажа, арад зондо аргагүй һайшаагдаа. Элдэб һонин хатар наадан, дуу хүгжэм, айхабтар гоё хубсаһа хунар, үнэтэй сэнтэй шэмэг зүүдхэл харагшадай нюдэ баясуулдаг, сэдьхэл хужарлуулдаг.        

Энэшье удаа «Азиин ялалзаанай» биледүүд наймаада гарамсаараа дууһашаһан юм. Һүүлэй үедэ хүршэ можо нютагуудай ажаһуугшад тус шоу хараха гэжэ олоороо ерэдэг болонхой.

«Гайхалтай гоё!», «Амилха зуурамни үнгэршэбэ!», «Сэдьхэлни баяраар дүүрээ», - гэхэ мэтээр Алтайһаа бууһан айлшад үрдилдэн байжа мэдүүлнэ.     

Фото: «Байгал» театр