Соёл уралиг 29 mar 2023 434

Дарима Цырендондопова «Шэдитэ шүрэ» гэһэн фильмдэ гол рольдо наадахань

Энээн тухай фильмын найруулагша Татьяна Мирошник ба продюсер Людмила Доржиева гэгшэд дуулгаба.  

© фото: «Шэдитэ шүрэ» гэжэ фильмын сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа

«Шэдитэ шүрэ» гэжэ фильмдэ гол роль Дарима Цырендондоповада даалгагдаа. Тэрэ Ородой Холбоото Уласай Зэбсэгтэ Хүсэнүүдэй  агаарай-десантна сэрэгэй Тусгаар гвардейскэ десантна-добтолгын 11-дэхи бригадын оркестрэй гол дуушан юм.   

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда соёлой хүдэлмэрилэгшэдтэ шагналнуудые барюулгын баяр ёһолол үнгэрһэн байна. 2022 ондо ябуулһан ажалайнгаа түлөө Дарима Цырендондопова «Соёлой түрүү» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.   

- Энэ шагналда хүртэхэл ёһоороо хүртэһэн Даримые амаршалнабди. Нэн түрүүн «Шэдитэ шүрэ» гэжэ фильмдэ наадажа, зохёохы шэнэ нээлтэнүүдые хэхыень хүсэнэбди. Даримын олон талын абьяас бэлигтэ шүтэдэг зон зүжэглэн наадаха, аялгалан дуулаха шадабарииень ээлжээтэ удаа гайхан хужарлаха гэжэ этигэнэбди, - гэжэ тус фильм бүтээгшэд тэмдэглэнэ.

«Шэдитэ шүрэ» гэжэ фильм буряад арадай онтохонуудай удхаар бүтээгдэнэ гэжэ һануулая.

Фото: «Шэдитэ шүрэ» гэжэ фильмын сүлжээ холбоондохи хуудаһанһаа