Ниигэм 17 aug 2021 620

Шэдитэ субарга Буряадай Хурамхаанай аймагта бодхоогдобо

Буряад Уласай Хурамхаанай аймагта мэдээжэ арадай аргашан Шагжи Чириповэй дурасхаалда зорюулагдаһан Шэдитэ субарга бодхоогдобо

Энээн тухай Монголтой харилсаанай талаар сайд Даба-Жалсан Чирипов Facebook хуудаһандаа толилоо.

«Хүндэтэ нютагаархид, нүхэдүүд, түрэлхид, Хурамхаан аймагай ба Буряад республикын арад зон! Чириповтэнэй гэр бүлэhөө таанадтаа үнэн зүрхэнhөө баяраа хүргэнэбди. Августын 15-да Аргада нютагта олон зоной хүсэ шадалаар Шэдитэ субарга манай абын буянгаар бүтээгдэбэ. Алтан дэлхэйн хамагай hайн hайханиие хүсэнэбди. Элүүр энхэ, үбшэн зоболонгүй, харгы замдаа аюулгүй, ажал хэрэг урагшатай, hанаhан hайн хэрэгүүдтнай түргэн бүтэжэ, удаан жаргалтай, бурхатай буянтай амгалан hайн булта ажаhуухамнай болтогой!», - гэжэ тэрэ бэшэбэ.

Шагжи Чирипов бүхы Буряадта мэдээжэ аргашан байһан юм. Арадай дунда тэрэ Мормон гэжэ алдаршаһан юм. ⠀