Ниигэм 23 aug 2021 571

​Буряадай Аршаан нютагта шэнэ һургуули нээгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2017 онһоо 2021 он болотор Буряад Уласта 17-дохи шэнэ һургуули нээгдээбэ. Баярай хэмжээ ябуулгада Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаа. «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ 450 һууритай шэнэ һургуули баригдаһан байна.

Аршаан нютагта шэнэ һургуули баригдажа, эндэ гурбадахи халаан усадхагдаа. 220 һууритай хуушан һургуули 1973 ондо баригдаһан юм.

Болбосоролой шэнэ эмхи хоёр дабхартай зургаан блогуудһаа бүридэнэ. Үшөө тиихэдэ зөөлэн хушалтатай стадион баригдаа.

Барилгын ажал 2019 ондо «Регион Строй» бүлгэм эхилһэн байна. Энэ эмхитэй 500 сая түхэригэй хэлсээгн баталагдаһан юм. Гэхэтэй хамта шэнэ һургуулида мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүд тодхогдоо.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар