Спорт 26 oct 2018 1206

​Эдиршүүлэй Олимпиин наадануудта амжалта туйлаһан тамиршадта Буряадай Толгойлогшо гэр абаха үнэмшэлгэнүүдые барюулаа

Аргентинын Буэнос-Айрес хотодо үнгэргэгдэһэн Эдиршүүлэй дунда Олимпиин наадануудта шангай һууринуудые эзэлһэн Яна Енина Анастасия Деревягина хоёрые шагналгын баяр ёһолол мүнөөдэр, октябриин 26-да, Буряад Уласай Засагай газарта үнгэргэгдэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов гэр, байра худалдан абаха 2,2 сая түхэригэй үнэмшэлгэнүүдые барюулба.

Буряад уласай эдир тамиршад Яна Енина Анастасия Деревягина Эдиршүүлэй дунда Олимпиин надануудта сагаалса буудалгаар мүнгэн медальда хүртэһэн байна гэжэ һануулнабди. Буряад Уласай габьяата һоригшо Александр Степанов, Ородой Холбоото Уласай габьяата һоригшо Владимир Бусовиков үндэр амжалта туйлаһан басагадые мүрысөөндэ бэлдээ. Тиихэдэ Буряад Уласай габьяата һоригшо Сэсэг Доржиевагай шаби Виктория Харитонова номо һуршаар Олимпиин нааданда хабаадаһан байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Эдиршүүлэй Олимпиин нааданда хабаадагшадые амаршалба.

- Уласхоорондын хэмжээндэ Буряад Уласаа алдаршуулнат. Бидэ танаар омогорхонобди. Хүсэ шадалаа гаргажа, һанаһандаа хүрэжэ, залуушуулда жэшээ болонот, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Эдиршүүлэй Олимпиин наадануудта шангай һууринуудые эзэлһэн Яна Енина Анастасия Деревягина хоёрто Алексей Цыденов гэр байра худалдан абаха 2,2 сая түхэригэй үнэмшэлгэнүүдые барюулба. Буряад уласай хуулиин ёһоор, Олимпиин, эдиршүүлэй дунда Олимпиин, Сурдлимпиин, Паралимпиин наадануудта шангай һууринуудые эзэлһэн тамиршадта гэр, байра худалдан абаха үнэмшэлгэнүүд барюулагдадаг. Мүрысөөндэ хэдыдэхи һуури эзэлнэб, тэрээнһээ үнэмшэлгын сэн дулдыдадаг юм.

Олимпиин нааданай үедэ дэмжэһэнэйнь, халуунаар угтаһанайнь түлөө тамиршад болон тэдэнэй һоригшод уласай ажаһуугшадта, нютагайнгаа зондо уулзалгын үедэ баяраа мэдүүлбэ.

- Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр, уласхоорондын хэмжээндэ гарабабди. Улаан-Үдэдөө һорилго хэжэ, дэлхэйн мүрысөөндэ түрүүлжэ, Олимпиин наадануудта хабаадаабди, - гэжэ Владимир Бусовиков хэлэбэ.

Ехэшүүлэй дунда Олимпиин нааданда үшөө һайн амжалта туйлаха тухай Яна Енина хэлэбэ.

- Олимпиин наадануудта алтан медальда хүртэхэеэ оролдохобди. Мүнөө хэлэгдэхэ баярай үгэнүүдһээ, энэ дээрэ гэжэ һананаб, - гэжэ эдир тамиршан хэлэбэ.

Буряад уласай хуулиин ёһоор, 2010 ондо эдиршүүлэй дунда Олимпиин наадануудта амжалта туйлаһан Алдар Бальжинимаев, 2016 оной Олимпиадада шангай һуури эзэлһэн Инна Степановада иимэ үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа гэжэ һануулнабди.

Эдиршүүлэй дунда Олимпиин наадануудта 15-18 наһатай тамиршад хабаададаг юм. 2018 ондо Буэнос-Айрес хотодо үнгэргэгдэһэн Олимпиадада Ородой Холбоото Уласай суглуулагдамал команда командын тоосоондо түрүүшын һуури эзэлээ.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг