Спорт 23 nov 2018 1132

​​Юрий Власкогой дурасхаал мүнхэлэн

"Борцы Бурятии" бүлгэмэй гэрэл зураг дээрэ Жаргал Дамдинов

Эдиршүүлэй дунда хоёр да­хин абарга болоһон Юрий Власкогой мүнхэ дурасхаал­да зорюулагдаһан уласхоо­рондын мүрысөөн Буряадта анха түрүүшынхиеэ болоһон байна. Шанга тулалдаануудта 223 хүн хабаадаа.

Ургажа ябаа залуу бэлигтэй барил­даашан Юрий Власко 2017 оной нажар Байгал далайн эрьедэ алуулһан байна гээд һануулая. Юрэл нүхэдынь нэры­ень мүнхэлэн, иимэ мүрысөө эмхидхэ­хэ гэжэ шиидхэбэри абаһан байна.

Мүрысөөндэ хүндэтэ айлшад олоор суглараа. Юрий Власкогой эжы Татья­на Михайловна Гилищева хоёр үдэрэй туршада барилдаа хаража, үхибүүгээ һанан һуугаа. 97 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлһэн Крас­ноярск хотын Эрик Джиоевто тусхай шан Татьяна Михайловна мүрысөөнэй һүүлдэ барюулаа. Юуб гэхэдэ, Юрий Власко энэ шэгнүүртэ эгээл ехэ амжал­тануудаа туйлаһан байна бшуу.

Тус мүрысөөндэ хибэсэй эзэд 11 ме­даль абажа шадаа. Гурбадахи шангай һууринуудые Эрдэм Будажанаев, Эр­дэм Буянтуев, Тимур Мункуев, Алек­сей Анищик, Баясхалан Базаров бо­лон Евгений Колычев гэгшэд эзэлээ. Буян Цыренов, Эрдэм Цыренжапов ба Александр Хантаков гэгшэд хоёрдохи һууринуудые эзэлээ.

70 килограмм шэгнүүртэ Буряа­дай Очир Доржиев түрүүлээ. Финалда ороһон Эрхүүгэй Павел Шишлаковые тэрэ шүүжэ гараа.

57 килограммай шэгнүүртэ Жаргал Дамдинов финалда Монголой Нарман­дах Насанбуяниие шүүжэ, олон тоото харагшадые баярлуулаа.

Красноярскын хизаарай тамиршад 4 алтан медаль гэртээ абаашаа. Мүн Кемеровын барилдаашад гурба дахин илалта туйлаа. Монголой түлөөлэгшэд нэгэдэхи һуури эзэлжэ шадаашьегүй һаа, юһэн медальтай гэртээ бусаа.

Эмхидхэгшэдэй мэдүүлһээр, тус мүрысөөн жэл бүри үнгэргэгдэхөөр ха­раалагдана. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ