Спорт 28 nov 2018 740

​Кристина Ткачёва - дэлхэйн чемпионадта шалгараа

Энэдхэгэй ниислэл Нью-Дели хотодо боксоор дэлхэйн чем­пионат боложо түгэсэбэ. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Кристина Ткачёва шангай гурбадахи һуури эзэлээд, хүрэл медальда хүртэбэ.

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ 10 та­миршан оруулагдаһан бай­на. Март һара соо Улаан-Үдэ хотодо болоһон Ородой чем­пионадта шалгарһан Буряа­дай хоёр тамиршад Дарима Сандакова болон Кристина Ткачёва дэлхэйн чемпионад­та ошохо эрхэдэ хүртөө һэн.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ ринг дээрэ гараһан Дарима Сандакова нэгэ илалта туйлаа. Удаада­хи уулзалгын хоёрдохи раун­дын үедэ Даримын нюдэн дэ­эрэхи нидхэнь шуулагдажа, шүүгшэд тулалдаа болюул- ха гэжэ шиидхэбэри абаа.

Кристина Ткачёва 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэ шаалдаһан бай­на. Түрүүшын уулзалгада Бэшүүрһээ уг гарбалтай тамиршан Узбекистанай түлөөлэгшые шүүжэ шадаа. Хахад финалай тулалдаанда Турциин тамиршан Сеннур Демиртэ хэды шүүгдэбэшье, гурбадахи һуури эзэлээ.

Кристина Ткачёва орой­доол 2018 ондо ехэшүүлэй дунда шаалдажа эхилээ. 18 наһа хүрөөдүй тамир­шадай дунда тэрэ 2017 ондо дэлхэйн чемпио­ной зэргэдэ хүртөө бэлэй. Һонирхолтойнь гэхэдэ, энэ мүрысөөн баһа Энэдхэгтэ эмхидхэгдээ гээшэ.

“Номто” гэһэн спортын клубта Бадма Бадмаевай ударидалга доро һоридог Кристина Ородой тамиршад сооһоо ори гансаараа медаль абаһан юм гээд хэлэлтэй.

Нью-Дели хотын ринг дээрэ Хитадай тамиршад дүрбэн алтан медальда хүртөө. Хитадай Тайпэй гүрэнэйхид хоёр дахин түрүүлээ. Энэдхэгэй, Ирлан­диин, Германиин болон Хой­то Солонгосой тамиршад нэ­гэ-нэгэ чемпионуудтай юм. Монголой команда баһа нэгэ хүрэл медаль абаба. 54 ки­лограмм хүрэтэр шэгнүүртэ 30 наһатай Намдисэсэг Мяг­мардулаам гурбадахи һуури эзэлээ.

Мүрысөөнэй түгэсхэлдэ дэлхэйн чемпионадай туг Ородой боксын федера­цида дамжуулагдаа. Удаа­дахи мүрысөөн 2019 оной октябрь соо Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ юм гээд һануулая. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ