Спорт 24 dec 2018 897

​​Ерээдүйн амжалтануудта найдан

Буряадай залуу боксёрнууд үнгэржэ байһан жэлые яһала һайн түгэсэбэ – Бүхэроссиин мүрысөөнүүдтэ хоёр хүрэл медаль шүүгээ.

Мүрысөөн Краснодарай хизаар­та үнгэргэгдэжэ, гүрэнэймнай 19-22 наһатай эрхим боксёрнуудые суглуулаа.

Николай Харанахоев 49 кило­грамм хүрэтэр шэгнүүртэ шаасалдаа. Энэ шэгнүүртэ һүүлшын мүрысөөн болоо гэжэ тэмдэглэе. Юуб гэбэл, ерэхэ жэлһээ олимпиин мэргэжэл­тэ бэшэ боксдо шэнэ шэгнүүрнүүд бии болохо. Гэхэтэй хамта 49 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ хэдэн хүн мүрысэжэ, манай тамиршан хүрэл медальда хүртэһэн байна.

2019 онһоо баһал үгы хэгдэхэ 60 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Рад­на Цыбиков хаба шадалаа туршажа, гурбадахи һуури эзэлээ.

Николай Радна хоёр байгша оной намар Якутск хотодо эмхидхэгдэһэн томошуулай дунда Россиин чем­пионадта амжалта туйлажа, най­ман эрхимүүдэй тоодо ороо болон гүрэнэйнгөө суглуулагдамал коман­дада абтаа.

Харин Краснодарай хизаар­та үнгэргэгдэһэн Бүхэроссиин мүрысөөн ерэхэ жэлэй март соо Вла­дикавказта эмхидхэгдэхэ Европын мүрысөөндэ шэлэн абалгын шата боложо үгөө.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ