Спорт 24 dec 2018 934

​​Шэнэ шэгнүүрнүүдтэ илалта туйлабад

Батор Сагалуев

Буряадай тамиршад Ханты-Мансийск хо­тодо болоһон уласхоорондын мэдээжэ мүрысөөндэ алтан медальнуудта хүртэбэ. Эдэмнай хадаа Батор Сагалуев ба Наталья Шадрина болоно.

Мүнөө жэл тус мүрысөөн 16-дахи­яа эмхидхэгдээ. 2011 ондо уласхоорондын хэмжээндэ гараһаар, нилээд мэдээжэ болон­хой. Тиин энэ удаа 16 гүрэнэй түлөөлэгшэд – 128 тамиршан ринг дэ­эрэ гараһан байна.

Эмхидхэгшэд хуушан түхэлөөрөө мүрысөөгөө үнгэргөө: эрэшүүлэй 10 ба эхэнэрнүүдэй 4 шэгнүүртэ илагшад элирүүлэгдээ.

Буряадай боксёр Батор Сагалуев ондоо шэгнүүртэ хаба шада­лаа туршаха гэжэ ши­идээд, анханайхиһаа хүндэ шэгнүүртэ ам­жалта туйлаа. Хан­ты-Мансийскда тэрэ гурбан тулалдаанда ха­баадаа. Тиин Армени­ин, Азербайджанай ба Россиин тамиршадые удаа дараалан диилэжэ, мүрысөөнэй илагша бо­лоо.

Наталья Шадрина баһа ондоо шэгнүүртэ (64 килограмм хүрэтэр) гурбан тулалдаа үнгэргөө юм. Наталья гүрэнэйнгөө хоёр та­миршаниие, мүн Казах­станай түлөөлэгшые шүүгээ.

- Би табан жэл энэ мүрысөөндэ ха­баадаад, амжалта туйладаггүй һэм. Ха­рин мүнөө һанаһандаа хүрэбэб! Энэ жэлэй һүүлшын мүрысөөн хадань, өөртөө Шэнэ жэлэй бэлэг хэбэ гэ­эшэб гэхэдэ болохо. Илалтаяа гэр бүлэдөө, түрэлхидтөө зорюул­наб, - гэжэ Наталья Шадрина Ханты-Ман­сийскын сэтгүүлшэдтэ хэлэһэн байна.


Ерэхэ жэл Буряадай боксёрнуудта орёохон байхаар хүлеэгдэнэ. Тэдэ Олимпиин наада­нуудта хабаадаха эрхэ­тэй болохын тула бүхы арга шадалаа харуулха ёһотой.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ