Спорт 28 dec 2018 2723

​​Хэжэнгэдэ тамирай комплекс нээгдэбэ

Байгша оной дека­бриин 22-то Хэжэн­гэ аймагай түүхэдэ томохон үйлэ хэрэг болобо – “Хэжэнгэ” гэжэ нэ­рэтэй ехэхэн тамирай ком­плекс нээгдэбэ.

Бассейнтэй, олон тоото тамирай танхимуудтай энэ байшанай барилга хадаа найман жэлэй саана эдир барилдаашан байһан Алдар Бальжинимаевай ялас гэмэ илалтаһаа һабагшатай. Тии­хэдэ тамиршан Сингапурта үнгэргэгдэһэн I Эдиршүүлэй Олимпиин наадануудта эр­химлээд, алтан медальтай бусажа, түрэл нютагайн­гаа нэрэ бүхы гүрэн соогоо суурхуулаа бэлэй. Харин мүнөө Алдар Бальжинима­евай илалтатай сэхэ холбо­отой гоё гэгшын тамирай комплекс тобойн бодожо, юрын хүбүүд басагадта бэеэ һорихо арга олгохоһоо гадна, амжалтануудай орьёл өөдэ тэгүүлхэ зориг түрүүлбэ гэ­эшэл даа.

Мэдээжэ тамиршадай, үндэр айлшадай хабаадалгатай нээлгын баяр ёһололдо Бу­ряадай Толгойлогшо Алек­сей Цыденов оролсоһон бай­на. Алексей Самбуевич хори буряадуудай угай тугуудай дундуур гаража, гал тахиха ёһололдо хабаадаа.

Сугларагшадые амар­шалхадаа, Буряадай Тол­гойлогшо тамирай тоног түхеэрэлгэ абаха үнэмшэлгэ барюулаад, хэжэнгээрхидтэ элүүр бэетэй, жаргалтай үри хүүгэдые хүмүүжүүлхыень хүсөө. Харюудань үхибүүд эшэн гайхангүй, үрдилдэжэ байгаад, Алексей Цыдено­вэй гар барин мэндэшэлсэжэ байгаа һэн.

Алдар Бальжинимаев энэ һайндэртэ тамирша нүхэдтэеэ – Александр Богомоев­той болон Даша Шарастепа­новтай ерээ юм. Тэдэ эдир хэжэнгээрхидтэ үндэр ам­жалтануудые хүсөө.

Тус тамирай комплекс хоёр жэлэй туршада ба­ригдан бодхоогдобо. Гаргашалагдаһан мүнгэнэй хэмжээн – 106 сая түхэриг. Тэрэнэйнь 63 сая түхэригынь “2016-2020 онуудта Ородой Холбоото Уласта бэеын соёл ба тамир хүгжөөлгэ” гэһэн федеральна тусхай зорилго­той программын шугамаар федеральна һанһаа үгтөө. Үлээшэ мүнгыень уласай болон нютагай бюджедүүд хангаа.

Тамирай комплексын талмай – 2 мянга гаран дүрбэлжэн метр. Эндэ ба­скетбол, волейбол, теннис, бадминтон болон футболо­ор бэеэ һорихо олон үүргэтэ танхим бии. Трибунань 116 хүниие багтуулхаар. Бага танхимынь сүлөөтэ барил­даан, аэробика, фитнес бо­лон тамирай гимнастикаар һорилгонуудта хараалагдан­хай. Гадна хубсаһаяа һэлгэхэ, бэеэ зайлаха таһалганууд, эмшэнэй кабинет, 80 хүнэй багтаасатай конференц-тан­хим бии. Зүгөөр хүн зоной онсо һайшааһаниинь – бас­сейн ааб даа.

Энэ тамирай комплекс хэжэнгээрхидтэ Шэнэ жэлэй ёһотой бэлэг болоо. 

Автор: Норжима ЦЫБИКОВА