Спорт 10 jan 2019 1000

​​Буряад Уласта даам наадалгаар мүрысөөн үнгэргэгдэбэ

Үбэлэй амаралтын үдэрнүүдтэ, январиин 4-7-до, Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагта эдиршүүлэй дунда даам наадалгаар уласай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Энэ мүрысөөндэ уласай 4 аймагай болон Эрхүү можын хүбүүд, басагад хабаадаа.

Мүрысөөндэ илагшадта алтан, мүнгэн, хүрэл медальнууд болон баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

«Хюлгын саанахи “шанга” тулалдаануудта наһанай хубааряар илагшад элирүүлэгдээ», - гэжэ мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ, бүхэроссиин категориин тамирай шүүгшэ Владимир Талханов хэлэбэ.

Александр Матвеев, Арюна Бальжирова, Долгорма Гуруева, Бадма-Доржо Бадмацыренов, Анастасия Мадасова, Елена Хазагаева, Бэликто Болотов, Дима Молоков, Адиса Очирова, Вероника Тунжинова, Даба Цырендоржиев, Ринчима Бадмацыренова, Жаргал Пунсыков, Цырен Гатапов, Сэлмэг Батуева, Егор Модогоров, Бато Будаев, Екатерина Кунтеева гэгшэд даам наадалгаар амжалта туйлаһан байна.