Спорт 18 jan 2019 1425

​​Бага һууринда шанга тулалдаанууд

Шэнэ жэлэй түрүүшын үдэрнүүдтэ Түнхэнэй ай­магта үдэр бүри термометр 40 градус шахуу хүйтэн гээд харуулжа байгаа. Тиибэшье энэ аймагай Харбяангууд нютагай ажаhуугшад хүгтэй хүхюутэйгээр Шэнэ жэлээ угтажа, январиин ама­ралтын хоёр үдэрэй туршада волейболой, столой теннисэй мүрысөөнүүдые үнгэргэбэ.

Волейболой мүрысөөндэ хабаадаhан ветерануудай команда онсолон тэмдэглэ­мээр. 66 наһатай Далха таа­бай, 55 наһа гаталһан Маркс Балданов, Харбяангуудай сомоной дарга Павел Аюше­ев, анханай бэрхэ тамиршад Альберт Халудоров, Жаргал Шутуков гэгшэд 20-30 дүү залуу хүбүүдээр ана-мана бүхэли үдэрөө тэмсэжэ, зур­гаан команда сооhоо хоёрдо­хи hуурида гараа.

- Харбяангууд нютагай аха зон иигэжэ жэшээ ходо харуулжа байдаг, олониитын ажалда, найр наадануудта эдэбхитэйгээр хабаададаг заншалтай, – гэжэ энэ ню­тагай соёлой байшаниие даагша, залуу мэргэжэлтэн Елена Галданова тэмдэ­глэнэ. – Клуб соогоо Шэнэ жэлдээ хатар нааданай кон­курс үнгэргэхэдэмнай, Вла­димир Сагановай нэрэмжэ­тэ hургуулиин багшанар, ажалшад бэрхээр хабаадаа. Тиихэдэ залуушуулшье хойнтоогүй, хатар наада ха­руулаа.

Нютагайнгаа зоной эдэб­хи үүсхэл гаргажа, соёлой болон спортын нааданда ха­баададаг байhыень тамирай мүрысөөнүүдые эмхидхэгшэ Максим Лопсонов онсолон тэмдэглээ.

- Түрүүшын үдэр волей­болой мүрысөөн үнгэрөө. Манай багахан сэлеэн сооһоо аяар зургаан коман­да сугларжа хабаадаа, хүршэ Нугын залуушуул ерэжэ, бидэниие баярлуулаа. Хо­ёрдохи үдэрынь шэрээгэй теннисээр шанга тулалда­ан болоо. Туран нютагhаа эдиршүүл ерээ. 2018 ондо һэльбэн заһабарилагдажа шэнэлэгдэһэн спорт­комплексдоо хүгшэн за­луугуй сугларжа, элдэб мүрысөөнүүдые үнгэргэжэ байха түсэбтэйбди, – гээд, нютагай эдэбхитэн, спортын бүхы наадануудые эмхидхэг­шэ Максим Лопсонов хэлэнэ.

Мүрысөөнэй түгэсхэлдэ Харбяангуудай сомоной дарга Павел Аюшеев тамир­шадта мүнгэн бэлэг, грамо­тануудые барюулхадаа, саа­шадаа бэеын энхэ элүүрые сахижа, спортзал соогоо су­гларжал байхыень уряалаа. Хоёр үдэрэй мүрысөөнүүдэй дүнгөөр тусхай шангууд барюулагдаа. Тиигэжэ во­лейболой эрхим наадагша гээд Баир Маланов тодо­роо. Шанга тулалдаануудай удаа «Урда сэлеэн» команда түрүүлээ. Столой теннисэ­эр Вячеслав Степанов түрүү hуурида гараа, Андрей Сы­ренов, Максим Лопсонов гэгшэд шангай hууринуудые эзэлээ. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ