Спорт 4 mar 2019 1007

​​Буряад Уласта үбэлэй хүдөөгэй тамирай наадануудта Кабанск аймаг түрүүлбэ

Байгша оной февралиин 28-һаа мартын 3 болотор Кабанск аймагта XV үбэлэй хүдөөгэй тамирай нааданууд эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай аймагуудһаа мянганһаа дээшэ тамиршад хабаадаа.

Бүмбэгэтэ хоккей, конькигаар урилдаан, үбэлэй ГТО тушаалга, санаар урилдаан, зүг олголго, шатар, даам, шэрээгэй теннисээр эрхимүүд элирүүлэгдээ.

- Үбэлэй наадануудай дүнгүүдээр, Кабанск аймаг түрүүлээ. Захаамин аймагай команда – хоёрдохи, Сэлэнгэ аймагай команда гурбадахи һуури эзэлээ, - гэжэ Кабанск аймагай захиргаанда мэдээсэбэ.

2021 ондо үбэлэй хүдөөгэй тамирай удаадахи наадануудта Байгал шадарай аймагта эмхидхэгдэхэ.

Кабанск аймагай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг