Спорт 20 feb 2019 962

​​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ

Монгол Уласай Улаан- Баатар ниислэлдэ монголшуудай Үбэлэй наадам үргэн дэлисэтэй­гээр үнгэрбэ.

Үнгэрэгшэ долоон хо­ногой амаралтын үдэр нүүдтэ Улаан-Баатар хотодо Буряад Уласай, Тывагай, Үбэр-Монголой, Монгол Уласай тамиршад сугларжа мүрысэбэ. Буряад Уласһаа болон Тываһаа 10 хүн, харин Үбэр Монголой түлөөлэгшэд болохо 20 тамиршан энэ мүрысөөндэ оролсоо.

Тус хэмжээ ябуулгада хабаадагшад мүльһэн дээ­рэ номо годлёор, шагайга­ар харбаа, санаар, сноубор­доор болон дүрбэн хүлтэ мотоциклаар урилдаа, нохойдо тээһэн шаргада һуужа мүрысөө.

Буряад ороноймнай һур харбаашад Үбэлэй наадам­да ошожо, гушан бүлгэмүүдэй дундаһаа 5-дахи һуури эзэлэн, “Абарга- Мэргэн” гэжэ үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Мүн тии­хэдэ хэбэд номхон Хэжэнгэ нютагһаа гарбалтай Баяс­халан Дамбаев һур харбалгаар хубиин то­осоондо ила­жа гараа.

Сэсэг ШОЙНХОРОВА