Спорт 15 mar 2019 1053

​Буряад угтай монгол тамиршан

Үбэлэй бүхэдэлхэйн Универсиадада Монголой тамиршад олоор хабаадаа. Фигурна һолжоролгоор урилдаанда оролсоһон Марал-Эрдэнэ Гансух гээшые тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Энэ тамиршанай аба буряад угтай юм. Гансух абань Дорнод аймагай Баян-Уул сомонһоо гарбалтай гээшэ. Марал-Эрдэнын эжы Шинэсаранай хэлэһээр, тэдэ үнинэй Япон гүрэндэ ажаһууна.

-Басаганайнгаа 5-тай байхада, Улаанбаатар хотоһоо гаража ошоо һэмди. Тэрэ гэһээр Нагоя хотодо ажамидарнабди. Тиимэһээ басагамнай түрэл монгол хэлэеэ һайнаар мэдэнэгүй. Монгол сурбалжалагшадтай харилсахадаа, оршуулагша болоод байгааб, - гэжэ Шинэсаран хөөрэнэ.

Марал-Эрдэнэ хадаа Монголой түрүүшын фигурна һолжорогшо болоно. Эдиршүүлэй дунда дэлхэйн чемпионадта хабаадаһан намтартай. Мүн баһа оюутадай бүхэдэлхэйн наадануудта анха түрүүшынхиеэ хабаадаба гээшэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда урилдаанда 35 тамиршан хабаадаһан байна. Красноярскын “Платинум аренэдэ” сугларһан харагшад тус спортын зүйлдэ харагдаа үзэгдөөгүй Бразили, ОАЭ, Таиланд, Монгол болон бусад гүрэнүүдэй тамиршадые һонирхожо хараһан байна.

Марал-Эрдэнэ 30-дахи һуури эзэлжэ, Бразили, Исланди, Филиппины, Малайзи болон Индонези гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдые хойноо үлээгөө.

Япон гүрэнэй Маи Михара чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Казахстанай Елизавета Турсынбаева болон Ородой Станислава Константинова гэгшэд шангай һууринуудые эхэнэрнүүдэй дунда эзэлээ.

Борис БАЛДАНОВ

Авторай гэрэл зураг