Спорт 20 mar 2019 1364

​​Аравиин сүл губида арадайнгаа заншал гайхуулба

Эдэ үдэрнүүдтэ Саудай Аравида үнгэржэ байһан Тэмээнүүдэй фестивалиин уряа доро байгша ондо түрүүшынхиеэ “Нүүдэлшэдэй юртэмсэ” гэһэн ехэ наадан эмхидхэгдэбэ. Азиин арадуудай үндэһэн соёл, спорт һэргээн дэлгэрүүлхэ зорилготой тус арга хэмжээндэ Буряад Уласайшье түлөөлэгшэд хабаадалсана. Имагтал һээр шаалгые дэлхэйн олониитэдэ танилсуулха гол зорилготойгоор тиишээ зориһон хүбүүдтэй холбоо барижа, һонин хөөрүүлбэбди.

Эр-Рияд хотоһоо 150 километрэй зайда оршодог Аль-Саяхид тосхондо Саудай Аравиин хаан Абдулазизай харгалзалга доро үнгэрдэг Тэмээнүүдэй фестиваль һүүлэй жэлнүүдтэл уласхоорондын хэмжээндэ гараһан байна. Дэлхэй дээрэ тэмээн ажахы эрхилдэг арадуудай түлөөлэгшэд тэндэ сугларжа, тэмээнүүдэй гуа һайханай харалга, уран зохёолшодой урилдаа, эрдэм шэнжэлгын хурал, үзэсхэлэн-худалдаа мэтын арга хэмжээнүүдые эмхидхэнэ. Гол зорилгонь – тэмээн ажахы һэргээлгэ.

Харин байгша ондо Кыргызстанай түлөөлэгшэ, олониитын ажал ябуулагша Асхат Акибаевай үүсхэлээр Тэмээнүүдэй фестивалиин хэмжээндэ “Нүүдэлшэдэй юртэмсэ” гэһэн ехэ наадан эмхидхэгдэбэ. Саудуудай заажа үгэһэн 15 гектар газарта, гол түлэб кыргызүүдэй хүсөөр хоёр һарын туршада баригдаһан тусхай талмай дээрэ дэлхэйн арадуудай үндэһэн соёл, спортын нааданууд үнгэргэгдэжэ байнхай. Эгээл тэндэ буряад хүбүүднай һээр шаажа, олониие гайхуулба.

“Һүүлэй хэдэн жэлдэ Кыргызстанда үнгэргэгдэдэг Дэлхэйн нүүдэлшэдэй нааданда нёдондо һээр шаалга харуулжа танилсуулаа һэмди. Улаан гараараа үхэрэй һээрнүүдые хуха сохихыемнай харахадаа, хүнүүд ехээр гайхаа бэлэй. Тиигэжэ энэ удаа кыргыз нүхэднай Саудай Арави ошоё гэжэ уриһан байна. Намтай хамта Түнхэнэй Валерий Цыренов Захааминай Александр Базаров хоёр ерэнхэй. Ендэр дээрэ гараад, арга дүрэеэ үзүүлхэдэмнай, арад зон этигэхэеэ арсана”, - гээд, һээр шаалгые дэлгэрүүлхын тула аргагүй ехэ оролдолго гаргажа байһан Гомбо Зурбаков энеэбхилжэ байгаад хөөрэбэ.

Һээршэдһээ гадна, Буряад ороноймнай мэдээжэ абарга бүхэшүүл, спортын габьяата мастер Баир Омоктуев, уласхоорондын классай мастер Балдан Цыжипов гэгшэд, тэндэ ошонхой. Тиигэжэ Азербайджанай гюлеш барилдаанда манай Балдан Цыжипов бултанай нюрга шоройдуулжа, соло дуудуулаа. Харин Баир Омоктуев солонгос арадай ссирым барилдаанда шангай хоёрдохи һуурида гараа, мүн монгол барилдаагаар Америкын түлөөлэгшэ, 170 гаран килограммай бүхые хаяжа, бүгэдые баясуулаа. Тус наада эмхидхэгшэ Асхат Акибаев: “Ямаршье үндэһэтэндэ өөрынь хэлэ соёл, ёһо заншал эгээл эрхим гэжэ һанагдаха, тиигэжэ бүхэшүүлшье хоорондоо: “Манай барилдаан тон гоё!”, - гэжэ байгаад арсалдадаг. Эгээл энэ нааданай үедэ хэнэймнай барилдаан тон үзэмжэтэй гээшэб, ямар үндэһэтэмнай эгээл бүхэ, шиираг бэ гэжэ элирүүлхэбди!”, - гэжэ тэмдэглээд, тус нааданай арбан ондоо арадай барилдаанда илалта туйлаһан хүбүүдэй эсэсэй тэмсээ эхилээ. Тэрээндэ хабаадаха эрхэ манай хүбүүд хоюулаа олоһон байгаа. Тиигэжэ эрхимүүдэй барилдаанай дүнгөөр эгээл шанга гэжэ шалгарһан Монгол Уласай нашан солотой хоёр бүхэшүүл, Дорнод аймагһаа гарбалтай Доржын Анар болон Баян-Үлгы аймагай Бередмуратай Серик, түгэсхэлэй шатада уулзажа, энэ удаа Анартань аза тудаа.

“Аяар Саудай Арави ерээд, һээр шаажа, арад зониие гайхуулаабди, буряад нэрэеэ суурхуулаабди, бүхэшүүлнай эрхим арбанай тоодо оролсохоһоо гадна, зарим барилдаанда илалта туйлаа. Урдаа табиһан зорилгоёо үлүүлэн дүүргээбди”, - гэжэ Буряад оронһоо ошоһон бүлэгэй ударидагша, Ород Уласай габьяата һоригшо Тумэн Санжиев тэмдэглэнэ.

“Гол түлэб нефть олзоборилон, гадаада гүрэн гаргажа наймаалдаг Саудай Аравиин арад зон лалын шажантай гээд мэдээжэ. Үдэрэй туршада хэдэн удаа мүргэлдэ уряалдаг муэдзинэй хуугайлхатай сасуу, бүхы зон Меккэ тээшэ харасаяа хандуулан зальбарна. Юрэдөө, саудууд аргагүй баян зон, сэрэг сагдааһаа эхилээд, бүхы хара ажалыень хари гүрэнһөө ерэһэн хүнүүд хэдэг юм байна,” – гэжэ сэтгүүлшэн Владимир Ширапов тэрэ гүрэн тухай тобшохоноор хөөрэнэ. Тэрээгүүр ябаһанаа видео дээрэ буулгажа, баримтата фильм болгоод, харагшадай һонорто дэлгэрэнгыгээр дурадхаха түсэбтэй.

Владимир Шираповай гэрэл зурагууд

Автор: Даши-Доржо БОЛОТОВ