Спорт 21 mar 2019 1038

​​Европын абаргые шалгаруулха тэмсээндэ хабаадаха болоо

Шэхэ хатуу тамиршадай дунда барилдаагаар Оро­дой чемпионат мартын 14-16-ай үдэрнүүдтэ Саранск хотодо болоһон байна. Эндэ Буряадай тамиршад 8 медаль абажа шадаа.

Тус мүрысөөндэ Ородой 17 можо, хизаарай 100 хүн хабаадаһан байна. Эндэ шалгарһан тамиршад Ородой суглуулагдамал коман­дын бүридэлдэ оруулагдажа, намартаа боло­хо Европын чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ юм. Тэрэ болотор бэлэдхэлгын хэдэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадаха ааб даа.

Мэдээжэ барилдаашан Александр Цок­тоев энэшье удаа түрүү һуурида гараа. Мүн Даба Цырендоржиев өөрын шэгнүүртэ чем­пион боложо тодороо.

Найдан Цыденжапов тулалдаануудта хо­ёрдохи һуури эзэлээ. Николай Капустин баһа шангай һуурида гаража, мүнгэн медаль абаһан байна.

Буряадай дүрбэн тамиршан хүрэл ме­дальнуудта хүртөө. Эдэ хэд бэ гэбэл, Бальжи­нима Раднаев, Сергей Евтюгин, Баир Женаев болон Максар Жанчиков гэгшэд болоно.

Буряадай залуу болон эдир тамиршад өөһэдын наһанай бүлэгэй Ородой чемпи­онадуудта шалгараа гэжэ урда дугаартаа дуулгаһан байнабди.

Европын чемпионат Белоруссиин Гомель хотодо октябрь һарын һүүл багаар болохо юм. Тэндэ ганса ехэшүүл мүрысэхэ бэшэ, мүн эдир барилдаашад хибэс дээрэ гараха. Тиимэһээ уласаймнай табан хүн тэрэ Евро­пын хэмжээнэй мүрысөөндэ хабаадаха гээд хэлэлтэй.

«Мордови» сайтһаа абтаһан гэрэл зураг 

Автор: Борис БАЛДАНОВ