Спорт 26 mar 2019 968

​​Алдар Цыденжаповай мүнхэ дурасхаалда

Дайшалхы самбаар Жаргал Жигжитов кубогта хүртэбэ

Үнгэрһэн долоон хоног­то Улаан-Үдэдэ тами­рай болон зүүн зүгэй тулалдаануудай фестиваль үнгэргэгдэжэ, Ородой Герой Алдар Цыденжаповай ду­расхаалда зорюулагдаа. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыде­нов болон Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Пав­лов хабаадаһан байна.

ФСК-гай фойе соо олоной үзэмжэдэ үхибүүдэй зурагууд табигдаа. Хаа-хаанахи хүбүүд, басагад баатарлиг үхэлөөр унаһан Алдар Цыденжаповые, далай, онгосо зураһан байна.

“Бидэ Юрэнхылэгшын ко­манда сообди!” гэһэн уряа доро тус фестиваль хоёрдохи жэлээ үнгэрнэ гээшэ. Мүнөө жэлэй харалганда 21 зүйлэй түлөөлэгшэд хабаадаһан бай­на. Эдэмнай 500 гаран хүн бо­лоно гээшэ.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ Буряадай Толгойлогшо Ородой Юрэнхылэгшэ Влади­мир Путинай үгэнүүдые даб­тажа хэлээ: “Һүүлэй үедэ таа­рама буу зэбсэг ямаршье гүрэн абаха, зохёон бүтээхэ аргатай. Зүгөөр манай гүрэнэйхидэл Геройнууд хаанашье урган гарахагүй”.

Буряад Уласай Арадай Ху­ралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэмжээ ябуулгада зо­рюута уригдаһан Алдар Цы­денжаповай эжы аба хоёрто - Бэлигма Зыдыгаевна болон Батор Жаргаловичта баяр ба­ясхаланаа мэдүүлээ.

- Буряад оронойн­гоо, буряад арадайнгаа ур­даа хараха баатар хүбүү хүмүүжүүлһэндэтнай баярые хүргэхэ байнабди. Һайнта даа! – гэжэ хэлээд, Владимир Пав­лов хүндэлэн дохёо.

Бэлигма Цыденжапова нюдэнһөөнь нулимса унагаан, баярай үгэнүүдые хэлэжэ, ха­баадагшадта хандаһан байна.

- Алдарнай таанад­тал адли юрын хүбүүн ябаа юм даа. Бусадһаа юугээршье үлүү бэшэ байгаа. Хүбүүемнай мартангүй, һанажа ябаһан арад зондо баярые хүргэнэбди. Батор Жаргалович нүхэртэеэ хаанашье ябаа һаа, Буряад Уласта ямараар манай гэр бүлые дэмжэжэ байһыень ходо мэдэрнэбди, - гэжэ Бэлиг­ма Зыдыгаевна мэдүүлээ.

Энэ үдэшэ хэлэгдэһэн һайхан үгэнүүдые амиды мэндэ ябаһан Ородой Герой­нууд шагнажа байба. Эдэ хэд бэ гэбэл, хилын харуулшан Андрей Мерзликин болон лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев гэгшэд болоно. ФСК-гаар дүүрэн сугларагшадай урда 500 гаран эдир тамиршад һураһан дүй дүршэлөө харуу­лаа. Эрхимүүдынь болон бэрхэ һоригшод тусхай шангуудта хүртөө.

Эндэ болоһон шанга гэг­шын тулалдаанууд олондо һайшаагдаа. Кикбоксингын, дайшалхы самбын ба холи­мол тулалдаануудай гуримаар Монголой болон Буряадай та­миршадай дунда уулзалгану­уд үнгэргэгдөө. Эндэ октаго­ной (холимол тулалдаануудай талмай) эзэд 6:2 гэһэн тоотой­гоор илажа гараа.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ