Спорт 11 apr 2019 871

​​Буряадайнгаа тамирша хүбүүе дэмжэел!

Ородой Холбоото уласай боксын федераци «РУСАДА» гэһэн допинг хэрэглэхые хориһон агентствын мэдээсэлээр, 2019 оной мартын 12-һоо хоёр жэлэй туршада Тамир Галановые тамирай мүрысөөнүүдтэ хабаадаха эрхыень хаһаба. Энэ сошордомо мэдээсэл олониие хүлгөөгөө.

2020 ондо Токио хотодо үнгэргэгдэхэ Олимпиадын үмэнэ ямаршье алдуу, эндүүнүүд боложо магад, тэрэ тоодо, мэхэшье гаргагшад дайралдаха. Буряадай тамиршанай талаар мүрдэлгэ үнгэргэгдэжэ, зохихо шиидхэбэри абтаха гэжэ найдагдана. Харин мүнөө Тамир Галановые дэмжэхэ, ойлгохо шухала. Нютагай хүбүүд Радна Рампилов, Мэргэн Балданов гэгшэдэй нютагайнгаа зонтой хамта эмхидхэһэн хэмжээ ябуулга мүнөө илангаяа сэнтэй.