Спорт 15 may 2019 1009

​​Шанга тулалдаануудта уринабди

Буряад Уласай Толгойлогшын шангуудта хүртэхын түлөө уласхоорондын мүрысөөн майн 17-19-эй үдэрнүүдтэ болохонь. 24-дэхиеэ үнгэргэгдэхэеэ байһан энэ мүрысөөн “Baikalopen” гэжэ анха түрүүшынхиеэ нэрлэгдэбэ.

Аяар холын 1996 онһоо эхиеэ энэ мүрысөөн абаа гээд хэлэлтэй. Тиихэдэ хибэс дээрэ хори наһа хүрөөдүй залуушуул гарадаг байгаа. Удангүйэнэ хэмжээ ябуулга Ородой Барилдаанай федерациин мүрысөөнүүдэй бүридэлдэ оруулагдажа, бүхы Россиин тамиршад ерэдэг болоо. Харин 2004 онһоо уласхоорондын болгогдоо.

Зарим жэлнүүдтэ хибэс дээрэ эрэшүүлшье, эхэнэрнүүдшье гарадаг байгаа. Харин һүүлэй үедэ эндэ ганса эрэшүүл хабаададаг болоод байгаа. Эмхидхэгшэдэй мэдүүлһээр,мүнөө жэлэй тулалдаануудта дахинаа эмэгтэйшүүл оролсохо. Олимпиин наадануудта барилдадаг зургаан шэгнүүртэ тэдэ хүсэеэ туршаха. Мүн эрэшүүлэй дунда 10 шэгнүүртэ эгээл хүсэтэйшүүл элирүүлэгдэхэ.

Мүрысөөнэй хубаари хүндэтэ уншагшадтаа дурадхахамнай.

Майн 17-до11.00–16.00. 57, 65, 74, 86, 9 7килограммай шэгнүүрнүүдтэ эрэшүүл, 50, 57, 68 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

16.30–19.00. Мүрысөөнэй үргэлжэлэл.

Майн 18-да11.00–17.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

17.30–18.30. Нээлгын баяр ёһолол.

18.30 – 21.00. 57, 65, 74, 86, 97 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эрэшүүл, 50, 57, 68 килограммай шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд түрүүһуури эзэлэгшэдые элирүүлнэ.

Майн 19-дэ11.00–15.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ эхэнэрнүүд барилдана.

15.00–18.00. Эрэшүүл 61, 70,79, 92, 125 килограммай шэгнүүрнүүдтэ, 53, 62, 76 килограмм шэгнүүрнүүдтэ түрүү һуури эзэлэгшэдые элирүүлнэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ