Спорт 15 may 2019 957

​​«ГТО тушаалгын ниитэ нэгэ үдэр» Буряад уласта эмхидхэгдэхэ

Байгша оной майн 17-до үглөөнэй 10 сагһаа 18 болотор Буряад уласай ажаһуугшад ГТО тушааха аргатай. Тамирай хэмжээ ябуулгада 9 наһатайһаа 70 наһа хүрэьтэр ажаһуугшад хабаадаха аргатай.

«ГТО тушаалгын ниитэ нэгэ үдэр» Улаан-Үдэдэ 4 талмайда тамирай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ Түбэй стадион, Орешковэй, Жанаевай нэрэмжэтэ болон «Юбилейный» паркнуудта ажаһуугшад ута болон богони зайда гүйлдэжэ, утые харайжа, пневматическа буугаар буудажа, бусадшье тамирай зүйлөөр бэеэ туршаха аргатай.

«ГТО тушаалгын ниитэ нэгэ үдэр» Буряад уласай аймагуудташье тамирайхэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ юм. Тусм хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, www.gto.ru гэһэн сайтда бүридхэлдэ орохо хэрэгтэй. Тиихэдэ хэмжээ ябуулгын үедэ үдэрэй 12 сагта «ГТО үхибүүдэй нюдөөр!» гэһэн хүүгэдэй зурагуудай мүрысөөндэ хабаадагшадые шагнаха.