Спорт 16 may 2019 980

​​Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо зүг шэг элирүүлхэ гэһэн тамирай хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

Байгша оной Буряадай ниислэл Улаан-Үдын Дээдэ Онгостойдо Зүг шэг элирүүлхэ «Российский азимут» гэһэн Бүхэроссиин олоной хабаадалгатай урилдаан үнгэрхэ юм. Тамирай энэ хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай 74 можо нютагуудта үнгэргэгдэжэ, 95 000 хүн хабаадаха. Энэ үдэр хабаадагшад зүг шэгээ элрирүүлжэ урилдахаһаа гадуур, ГТО тушааха аргатай байха.

«Российский Азимут» гэһэн урилдаанай нээлгын баяр ёһолол 11:20 сагта эхилжэ, 12.10 сагһаа мүрысөөн эхилхэ. Наһанай илгаагаар тамиршад хубааржа урилдаха юм. Тиихэдэ энэ үдэр бусадшье конкурснууд эмхидхэгдэхэ. Үдэшын 16 сагта мүрысөөндэ илагшад шагнагдажа, хэмжээ ябуулгын хаалгын баяр ёһолол үнгэрхэ юм.

ГТО тушааха https://gto.ru гэһэн сайтда бүридхэлдэ абтаха ёһотой. 

Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг