Спорт 30 may 2019 1046

​​Турцида туйлагдаһан дүнгүүд

Ородой суглуулагдамал команда (Елена Осипова, Саяна Цыремпилова, Инна Степанова)

Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй 2-дохи шата Турци гүрэнэй Ан­талья хотодо үнгэргэгдэбэ. Оро­дой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряа­дай тамиршад үндэр дүнгүүдые харуулһан байна.

Дэлхэйн Кубогай түрүүшын шата Хитадай Шанхайда майн эхин­дэ боложо, Ородой тамиршадые баярлуулаагүй. Юуб гэхэдэ, тэдэ нэгэшье медальда хүртөөгүй байна бшуу. Харин 2-дохи шатада Ородой суглуулагдамал команда шангай дүрбэн һуури эзэлээ. Тус амжалта­да өөрынгөө хубита Буряадаймнай харбагшад оруулаа.

Командын микст тоосоондо мүнгэн медальда Эрдэм Ирдыне­ев хүртөө. Ростовой можын Елена Осиповатай хамта тэрэ харбаһан байна. Финальна уулзалгада Оро­дой тамиршад Испаниин коман­датай тулалсаа. 3:5 гэһэн тоотойгоор тэдэ шүүгдэжэ, II һуури эзэлээ. Ехэшүүлэй мүрысөөнүүдтэ Эрдэм Ирдынеев иимэ ехэ амжалта түрүүшынхиеэ туйлана гээд хэлэхэ шухала.

Буряадаймнай урдаа хараха харбагша, Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэһэн Инна Степанова хүрэл медаль абажа ша­даа. Командын тоосоондо Инна Степанова, Үбэр Байгалай хизаарай Саяна Цыремпилова болон Елена Осипова гэгшэд нэмэлтэ годлиин ашаар Испаниин түлөөлэгшэдые илажа, III һуури эзэлээ.

Энэ мүрысөөндэ Саяна Цырем­пилова үшөө нэгэ мүнгэн медальда хүртөө. Тэрэ хубиин тоосоондо Хи­тадай харбагша Ичай Чжен гэгшэдэ шүүгдэбэ. Хэды тиигэбэшье, Үбэр Байгалай хизаарай буряад басага­най эгээл ехэ амжалтануудай нэгэн энэл болоно бшуу.

Буряад Уласай Захаамин аймагһаа гарбалтай Виктория Бальжано­ва блочно һураар харбагшадай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа. Командна тоосоондо тэрэ Калининградай Наталья Авде­ева болон Москвагай Александра Са­венкова гэгшэдтэй шангай II һуури эзэлээ.

Дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн табан шатаһаа бүридэнэ. Түрүүшын 4 тэмсээндэ финальна шатада хабаадагшадай нэрэнүүд элирүүлэгдэнэ. Удаадахи хоёр шата Берлин болон Солт-Лейк Сити хотонуудта август һарада болохоор хараалагданхай. Мүн финальна шата сентябриин 6-7-ой үдэрнүүдтэ Москвада анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдэхэ юм. Эндэ эгээл эрхим 8 тамиршан оролсохо болоно. Тус мүрысөөнэй удаа Буряадаймнай та­миршад Москва ошохоор дүтэ боло­бо.

Мүнөө үедэ Ородой суглуу­лагдамал команда дэлхэйн чем­пионадта хабаадахаяа бэлдэжэ байнхай. Нидерланды гүрэнэй Хер­тогенбош хотодо 2020 оной Олим­пиин наадануудта хабаадаха тамир­шад элирүүлэгдэхэ юм.

World Archery Federation сайтын гэрэл зурагууд

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ