Спорт 18 jul 2019 1090

​​Буряадай тамиршад универсиадада шалгараа

Буряадай тамиршад Эрдэм Цы­дыпов болон Светлана Гомбоева бүхэдэлхэйн Универсиадада ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан байна.

Зунай бүхэдэлхэйн оюутадай наада­нууд мүнөө жэл Италиин Неаполь хотодо үнгэргэгдөө. Һур харбалгын мүрысөөндэ Буряадаймнай хоёр тамиршад хабаадажа, нэгэ алтан болон хоёр мүнгэн медальтай гэртээ бусаба.

Сэлэнгэ аймагһаа уг гарбалтай Эрдэм Цыдыпов хубиин тоосоондо шангай II һуури эзэлээ. Командна тоосоондо Үбэр Байгалай хизаарай Бэлигтэ Цынгуевтай түрүүлжэ гараа.

Буряадай дээдэ һургуулиин оюутан Светлана Гомбоева командна тоосоондо илалта туйлаа. Тэрэ Үбэр Байгалай хи­заарай тамиршан Валерия Мыльнико­ватай суг хамта Ород гүрэнэй командын бүридэлдэ харбаһан байна.

2019 ондо Универсиадын мүрысөөнүүдтэ Буряадаймнай тамиршадай шалгарһаниинь һайшаалтай. Үбэлэй на­адануудта санашан Алиса Жамбалова дүрбэ дахин чемпион болоо бэлэй гээд һануулая.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ