Спорт 16 aug 2019 1747

​​Агын одохон Европодо ялалзаа

Яна Жапова - II һуурида

Үбэр Байгалай хиза­арай Ага тойрогой эдир шатаршан Яна Жапова Европын чемпи­онадта шангай хоёрдо­хи һуури эзэлээ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай гур­бан тамиршан яһала һайн дүнгүүдые харуулаа.

Словаки гүрэнэй ни­ислэл Братислава хотодо үнгэрһэн Европын чемпио­нат наһанай илгаагаар та­бан бүлэг болохо үхибүүдые суглуулаа.

12 хүрэтэр наһанай шэгнүүртэ шангай бүхы һууринуудые Ород гүрэнэй шатаршад эзэлһэн байна. Эндэ 96 хүн наадаа. 8 очко абаһан Александра Шведо­ва нэгэдэхи һуурида гараа. 7,5 очкотой Яна Жапова хоёрдохи һуури эзэлээ. Тус мүрысөөндэ Яна ганса чем­пиондо шүүгдээ. Һүүлшын нааданда Нидерланды гүрэнэй шатаршантай тэнсээ.

Яна Жапова хадаа Ага тосхондо Александр Дол­соновой ударидалга доро һорилго хэнэ.

Энэл наһанай бүлэгтэ Буряадай Сойжина Комис­сарова наадажа, 6 очко абаа. Тиигэжэ тэрэ 13-дахи һуурида гараа. Энэ мүрысөөндэ Нидерландын хоёр шатаршанда Сойжина шүүгдээ гээшэ.

10 наһа хүрөөдүй шатар­шадай дунда Буряадаймнай хоёр хүбүүд һайн наада ха­руулаа. Роман Сымбелов болон Алдар Тыхеев гэгшэд адли 6,5 очконуудые абаа. Иигэжэ Роман 11-дэхи, Ал­дар 13-дахи һууринуудые эзэлжэ шадаа.

Буряадые түлөөлһэн гур­бан тамиршад эхэнэрнүүдэй дунда уласхоорондын гросс­мейстер, Буряад Уласай Ара­дай Хуралай һунгамал Инна Ивахиновагай шатарай һургуулиин шабинар юм.

Мүрысөөнэй сайтһаа гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ