Спорт 6 sep 2019 1802

​​Дарима Сандакова Европодо эрхимлээ

Испани гүрэнэй ниис­лэл Мадрид хотодо боксоорЕвропын чемпионат эмхидхэгдэбэ. Ородой су­глуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадаймнай ори ганса тамиршан Дарима Сан­дакова Европын чемпи­оной үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

Европын чемпионад­та 136 тамиршан хабаа­даа гээд хэлэлтэй. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ Дари­ма 69 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа. Һонирхолтой гэхэдэ, Да­римын һүүлшын бүхы ам­жалтанууд 75 килограммай шэгнүүртэ туйлагдаһан бай­на.

69 килограммда 17 хүн чемпион болохын түлөө ту­лалдаа. Буряадай тамиршан Дарима Сандакова дүрбэн уулзалга Мадридай ринг дээрэ үнгэргөө. Венгриин Вивьен Будал, Ирландиин Кристина Десмонд, Турциин Бузенас Сурменели болон Италиин Ангели Карини гэг­шэдые шүүжэ гараа.

Дарима хадаа “Ном­то” гэһэн спортын клу­бай шаби юм. “Номтын” хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай Арадай Хуралай хо­рооной түрүүлэгшэ Валерий Доржиев бүхы үдэрнүүдтэ тамиршанаа дэмжэһэн бай­на.

Мадридта Ородой суглуу­лагдамал командын гэшүүд гурбан алтан, хоёр мүнгэн бо­лон гурбан хүрэл медальнуу­дые абажа шадаа. Даримаһаа гадна Юлия Чумгалакова бо­лон Земфира Магомедалиева түрүү һууринуудые эзэлээ.

Октябриин 3-13-ай үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ дэлхэйн чемпи­онадта Буряадаймнай хэды тамиршан хабаадахаб гэжэ үшөө мэдэгдэнэгүй. Тэдэнэй тоодо Европын чемпион Да­рима Сандакова орожошье магадгүй.

Валерий Доржиевай дурадхаhан гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ