Спорт 30 apr 2020 1267

​Тамиршад талаанаа харуулна

Буряадай Тхэквондогой федерациин шабинар гэртээ һуухадаа, сагаа дэмы үнгэргэнэгүй. Тэдэ элдэб урилдаануудта хабаадана. 

Нэн түрүүн “туль” программаар онлайн-мүрысөөндэ хабаадаа гээд, урдахи дугаарта дуулгаа һэмди. 100 гаран тамиршан түрүү һуури эзэлэгшэдые хэдэн наһанай бүлэгтэ элирүүлээ. Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ хэдэн чемпионууд тодороо. Вера Коршунова, Номина Доржиева, Илья Лалетин, Рабдан Шарыпов болон Арсений Соколов гэгшэд 1-дэхи шатын дипломуудые абаа. Гэхэтэй хамта гэртээ хэн эрхимээр һорилго хэнэб, мүн гоё һайхан зурагуудай урилдаанууд эмхидхэгдээ гэжэ федерациин гэшүүн, мэдээжэ тамиршан Олеся Коршунова (Налпина) мэдүүлнэ. 

Уран зурагай шүүгшэд аяар 62 ажал хаража, эрхимүүдые элирүүлһэн байна. 13-дахи һургуулиин Егор болон Филипп Стрель гэгшэд хүбүүдэй дунда шалгараа. 7-дохи һургуулиин Светлана Шехвцева басагадай дунда эгээл гоё зураг дурадхаа. Эдир 41 тамиршан гэртээ һуухадаа, яагаад һорилго хэдэгээ харуулһан байна. Илья Абрамов (22-дохи һургуули) болон Илья Лалетин (51-дэхи һургуули) хүбүүдэй дунда I һууринуудые эзэлээ гэжэ шүүгшэд дүн гаргаа. Басагадай дунда 33-дахи гимназиин Поповтоной эгэшэ дүү хоёр басагад эрхимлээ. 

Олеся Коршуновагай (Налпинагай) хэлэһээр, үшөө һонирхолтой хэдэн урилдаанууд эдиршүүлэй дунда болохоор хүлеэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ