Спорт 16 apr 2020 998

​Шэнэ шэнжэнүүд

Олимпиин наадануудай болзорой нэгэ жэлээр хойшолуулагдаһанай удаа бүхы мүрысөөнүүд хэзээ, хаана үнгэргэгдэхэб гэжэ спортын зүйлнүүдэй федерацинууд баталжа байнхай. 

Буряад Уласай Барилдаанай федерациин хүтэлбэрилэгшын орлогшонор Константин Пронькинов болон Жамсо Лхамажапов гэгшэд ямар байдал тогтоод байһан тухай социальна сүлжээнэйнгээ хуудаһанда бэшэбэ. 

Барилдаагаар Олимпиин наадануудта шэлэн абалгын мүрысөөнүүд 2021 оной март болон май һарануудта болохоор түсэблэгдөө. Константин Пронькиновой тэмдэглэһээр, Буряадай барилдааша басагадта энэ болзор тон тааруу. 

- Манай басагад һайн бэлэдхэл хэхэ сагтай болобо. Юуб гэхэдэ, олон тамиршаднай мүнөө үедэ хүл гараа, бэеэ гэмтээгээд байнхай. Ирина Ологонова, Анна Щербакова, Ульяна Тукуренова болон Вероника Чумикова гэгшэд тэрэ болотор эдэгэжэ, Ородой чемпионадта һайн дүнгүүдые харуулха бэзэ. Һая ехэшүүлэй дунда барилдажа эхилһэн Алёна Сангадиева бэлэдхэл гаража, өөрыгөө үшөө харуулха. Манай урдаа хараха тамиршан хадаа Стальвира Оршуш болоно. Мүнөө үедэ гэртээ бэлэдхэл хэжэ байнхай, - гэжэ Константин Пронькинов хэлэнэ. 

Жамсо Лхамажаповай һанамжаар, Улаан-Үдэдэ Ородой чемпионат август соо гү, али сентябрь һарада үнгэргэгдэхэ. Энэл болзорто Казань хото эхэнэрнүүдэй дунда Ородой чемпионат угтан абаха.

- Олимпиин наадануудай үнгэргэгдэхэ жэлдэ дэлхэйн чемпионат болодоггүй гээшэ. Харин мүнөө иимэ байдалай тогтоод байхада, Уласхоорондын барилдаанай нэгэдэл (UWW) 2021 ондо эмхидхэгдэхэ дэлхэйн мүрысөөе мүнөө жэлдэ үнгэргэжэ магадгүй. Тиимэһээ манай түрүү барилдаашад Александр Богомоев, Евгений Жербаев болон Балдан Цыжипов гэгшэд Улаан-Үдынгөө хибэс дээрэ һайн дүн харуулжа, дэлхэйн чемпионадташье ошожо, тэндэһээ медальтай бусаха аргатай. Бусадшье барилдаашаднай Ородой чемпионадта һайн дүнгүүдые харуулха бэзэ. Жаргал Дамдиновта, Тамир Гармаевта, Алдар Бальжинимаевта болон Даша Шарастепановта найданабди, - гэжэ Жамсо Лхамажапов һанамжалан хэлэнэ. 

Ород Уласай Спортын сайд Олег Матыцинай зарлигаар, Жаргал Дамдиновта «Уласхоорондын классай спортын мастер» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олгогдоо. Мүн Андрей Гатаулин спортын мастер болоо. Коронавирусай дэлгэрхэ үедэ бүхы тамиршад гэр гэртээ байжа, һорилго хэнэ. Мүн зарим тамиршад элдэб челлендж хэмжээнүүдтэ хабаадана. Ородой суглуулагдамал командын гэшүүд һаяхана #Готовимвкусно гэһэн Интернет хэмжээндэ оролсоо. Ханум Велиева азербайджан булагма яагаад шанадагаа харуулаа. Валерия Коблова салат “Фунчоза” хээ, Любовь Овчарова “Красный бархат” торт баряа. Манай урдаа хараха барилдааша Ирина Ологонова эндэ оролсожо, боово барижа эдидэгээ мэдүүлһэн байна. 

Тиибэшье бүхы барилдаашад дары түргэн хибэс дээрэ гаража, һорилгоёо үргэлжэлүүлхэеэ шамдана. Бидэшье баһа СOVID-19 үбшэн түргөөр намдаг лэ гэжэ үдэр бүри найдан байнабди.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ