Спорт 10 apr 2020 1411

​Буряадай хүдөөгэй нааданууд түсэбэй ёhоор үнгэргэгдэхөөр хараалагдана

Дэлхэй дээрэ Coronaviridae үбшэнһөө орёо байдал тогтобошье, Буряад Уласта Хүдөөгэй спортын наадануудта бэлэдхэл тогтоногүй.

Буряадай хүдөөгэй Олимпиада гэжэ алдаршаһан нааданууд мүнөө жэл Хэжэнгэ аймагта үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Июниин 23-27-ой үдэрнүүдтэ Хүдөөгэй спортын нааданууд хэдэн зүйлөөр үнгэргэгдэхэ. Бүхы хүдөө нютагуудай тамиршад гар тулалдаан, волейбол, футбол, гиир үргэлгэ, хүнгэн атлетикэ, канат таталга, буряад бүхэ барилдаан, һур харбалга, мори урилдаан, зүг шэгээ ололго болон кросс гэһэн зүйлнүүдээр мүрысэхэ. Тиихэдэ һаалишад болон трактористнууд дүй дүршэлөө харуулха. 

Командна спортын зүйлнүүдээр шэлэн абалгын шатанууд эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ байгаа. Тиимэһээ волейболой болон футболой тэмсээнүүдэй

Автор: Борис БАЛДАНОВ