Спорт 2 apr 2020 914

​Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба

Батор Раднаев (дундань) аяар дүрбэн алтан медаль абаа

Буряадай тамиршад Алас Дурна зүгэй мүрысөөндэ амжалтатайгаар хабаадажа, гэртээ бусаба. Ага тосхондо болоһон шанга тулалдаануудта 12 медальда тэдэн хүртөө. 

16 наһа хүрөөдүй бүхы хабаадагшадай Үбэр Байгалай хизаарай Ага тосхондо ерээд байхадань, энэ мүрысөө болюулха тухай дурадхал оруулагдаа һэн.

- Энэ ушараар эмхидхэгшэд команда бүхэнэй һоригшодтой ехэ суглаа зарлаабди. Тэмсээндэ хабаадахаяа 145 хүн бэшэгдээ. Амарай, Сахалинай болон Магаданай можонууд, Примориин, Хабаровскын болон Камчаткын хизаарнууд, Саха-Яхад Улас Агаһаа холо оршодог юм. Эндэ тиимэ бэлэнээр хүрөөд ябашаха бэшэ ха юм. Мүн тиихэдэ олонхи тамиршад мүрысөөндэ өөрын мүнгөөр ерэһэн байгаа. Бүхы талыень хаража үзөөд, мүрысөө болюулхагүй гэжэ шиидхэбэри абтаа, - гэжэ ахамад шүүгшэ Сергей Якимов ойлгуулжа үгэнэ. 

Ага тосхондо “Баатар” гэһэн физкультурно-элүүржүүлгын түбтэ теннисистнүүд мүрысөө. Дүрбэн үдэрэй шанга тулалдаануудта 7 бүлэгтэ шангай һуури эзэлэгшэд элирүүлэгдээ. Тэдэнэй зургаан алтан медалиие Буряадай тамиршад абажа шадаа. 

Эдир тамиршан Батор Раднаев тэмсээнүүдтэ эгээл олон түрүү һууринуудые эзэлһэн байна. Хубиин тоосоондо тэрэ финалда Буряадай үшөө нэгэ тамиршан Игнат Пустовой гэгшые илажа, чемпион боложо тодороо. Микст тоосоондо Батор Раднаев ба Анита Доржиева хоёр Примориин можын түлөөлэгшэдые шүүжэ, I һуури эзэлээ. Владислав Соржеевтэй хүбүүдэй парна тоосоондо Батор Раднаев баһа түрүү һуури эзэлээ. Тус бүлэгтэ тэдэ хоёр Буряадай Игнат Пустовой болон Илья Дурхисанов гэгшэдые илажа гараа. 

Командна тоосоондо Буряадай тамиршадтай тэмсэхэ команданууд олдоогүй. Хүбүүдэй дунда Батор Раднаев, Илья Дурхисанов, Игнат Пустовой, Владислав Соржеев болон Тимур Бадмаев гэгшэд финалда Сахалин олтирогой тамиршадые шүүһэн байна.

Басагадшье баһа һайн дүнгүүдые харуулаа. Командна тоосоондо Анита Доржиева, Виктория Сулаева, Нарана Балданова, Дарья Чагдурова болон Сарана Жигмитова гэгшэд түрүү һуури эзэлхын тулалдаанда Хабаровскын хизаарай түлөөлэгшэдые илаад, алтан медальда хүртөө. Хубиин тоосоондо Анита Доржиева чемпион болохын түлөө Саха-Яхад Уласай тамиршаниие шүүгээ. 

Мүрысөөнэй үшөө нэгэ алтан медаль Хабаровскын хизаарай басагад парна тоосоондо абаһан байна. Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд оройдоол нэгэ хүрэл медальда хүртөө. Шан барюулгын баяр ёһололой үедэ эмхидхэгшэд Баярай бэшэгүүдые Ага, Могойто болон Дулдарга аймагуудай, Ага тосхоной захиргаануудта мүрысөө үнгэргэлгэдэ туһа нэмэри үзүүлһэнэйнь түлөө барюулаа. Тусхай шанда ахамад шүүгшэ, Буряадай мэдээжэ һоригшо, наадагшаСергей Якимов хүртөө.

"Агинское” сайтһаа

Автор: Борис БАЛДАНОВ