Спорт 26 mar 2020 1009

​Коронавирусһаа айнгүй

Мартын 18-22-ой үдэрнүүдтэ сагаалса буудалгаар Буряадай ниислэлдэ Алас Дурна зүгэй чемпионат үнгэргэгдэбэ. Эндэ 21 наһа хүрөөдүй тамиршад хабаадаа. 

Буряадай мэдээжэ һоригшо Владимир Бусовиковой хэлэһээр, коронавирусһаа боложо, энэ мүрысөөн болюулагдахаяа байгаа.

- Алас Дурна зүгэй холо ойрын можо, хизаарнуудай тамиршад булта Улаан-Үдэ ерэнхэй байгаа. Команда бүхэнэй хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзажа, мүрысөө үнгэргэхэ гэһэн шиидхэбэри абаабди. Бүхы дээрээ 112 буудагша суглараа, - гэжэ Владимир Бусовиков хөөрэнэ. 

Буряадай түрүү тамиршад Анастасия Деревягина, Яна Енина болон Александр Кондрашин гэгшэд Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ ороһон тамиршадтай хамта эдэ үдэрнүүдтэ һорилго хэхэеэ Москва ошохо байгаа. Коронавирусай һүжэрһэнһөө боложо, һорилгын хэмжээ ябуулгануудай саг болзорынь хойшолуулагдаа. Тиимэһээ тэдэнэр энэ мүрысөөндэ хабаадажа, гурба-гурбан алтан медальнуудта хүртөө.

Борис Балдановай гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ