Спорт 5 mar 2020 932

​​Шангай һуурида –шабинартаяа хамта

Хабаровск хотодо эдэ үдэрнүүдтэ ехэшүүлэй дунда шатараар Алас Дурна зүгэй мүрысөөн үнгэргэгдэжэ байнхай. Түрүүшын үдэрнүүдтэ болоһон түргэн шатарай болон блиц-нааданай тулалдаануудта Буряадай шатаршад зургаан медаль абажа шадаа.

Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршад иимэ олоороо анха түрүүшынхиеэ хабаадана гээд хэлэлтэй. Бүхы дээрээ 13 тамиршан нютагаа түлөөлнэ.

Уласаймнай урдаа хараха шатаршан, 2019 ондо уласхоорондын гроссмейстер болоһон Жамсаран Цыдыпов хабаадагшадай дунда эгээл ехэ рейтингтэй гээд тоологдоно. Энээниие түрүүшын үдэрһөө Жамсаран гэршэлжэ эхилээ.

Блиц-наадан

Мүрысөөндэ 9,5 очко абаад, Жамсаран түрүү һуурида гараа. 12-тойхон Эрдэм Хубукшанов шангай III һуури эзэлжэ, олоной һайшаалда хүртөө. 2019 ондо Эрдэм блиц-наадаар өөрын наһанай бүлэгтэ дэлхэйн чемпион болоо бэлэй гээд һануулая.

Эдэ хоёрой дунда Тимур Иванов оролсожо, II һуури эзэлээ. Һүүлэй хэдэн жэлдэ тэрэ Буряадайнгаа түрүү шатаршадые, илангаяа Эрдэм Жамсаран хоёрые һорилго хэнэ гээшэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда тулалдаанда Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогһоо гарбалтай эдирхэн Яна Жапова шангай III һуури эзэлһэн байна. IV һуурида Сурена Самданова гараа. Сойжина Комиссарова, Номина Дармаева болон Дарима Саргаева гэгшэдэй эрхим 10 тамиршанай тоодо ороһондонь омогорхомоор лэ.

Түргэн шатар

9 шатын удаа 8,5 очко абаһан Жамсаран Цыдыпов дахинаа чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Дүрбэн хүн Жамсаранһаа аяар 1,5 очкогоор гээгдэбэ. Тэдэнэй дунда Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогой Аюша Долсонов III һуурида гараа гэжэ элирһэн байна. Буряад Уласай Шатарай федерациин түрүүлэгшэ, Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахиновагай шаби Чындыгыр Тамерлан IV һуури эзэлээ.

Эхэнэрнүүдэй дунда 12- той Сойжина Комиссарова хүрэл медальда хүртөө. Шанга тулалдаануудай удаа түрүүшын хоёр һуури Камчаткын болон Владивостогой ФИДЕ-гэй мастернууд эзэлээ. Эрхим 10- ай тоодо Дарима Саргаева оролсоо.

Мартын 2-һоо 10 болотор классическа түхэлэй шатараар мүрысөөн болоно. Манайхин эндэ баһа шалгарха бэзэ гээд найдагдана.

Хабаровскын шатарай бүлгэмэй гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ