Спорт 27 feb 2020 880

​​Бүхэроссиин түсэл

Новоселенгинскын эрхим тамиршад 

Примориин хизаарай Спасск-Дальний хотодо “Бага футбол – һургуулида” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй гурбадахи шата дүрбэн наһанай бүлэгтэ боложо түгэсэбэ. Тэндэ хабаадаһан Буряадай долоон команда сооһоо оройдоол нэгэниинь түрүү һуури эзэлжэ, түсэлэй түгэсхэлэй шатада гараһан байна.

Энэ бүхэроссиин түсэлэй гурбадахи шатада Алас Дурна зүгэй можо, хизаарнуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаһан байна. Эндэ Буряадаймнай эдир тамиршад нэгэ алтан, нэгэ мүнгэн болон гурбан хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Сэлэнгэ аймагай Новоселенгинскын һургуулиин басагад 2002- 2003 онуудай наадагшадай дунда түрүү һуурида гараһан байна. Тэдэ Хабаровск хотын 2-дохи һургуулиинхидые 2:0 гэһэн тоотойгоор шүүгээ. Мүн Южно-Сахалинск хотын 32- дохи һургуулиин басагадаар 1:1 гээд тэнсээ. Тиигэжэ Новоселенгинскын команда 4 очко абажа, I һуурида гараа.

2006-2007 онуудай дунда Хяагта аймагай Хүдэри-Сомон һууринай басагад шангай II һуурида гараа. Энэ бүлэгтэ табан команда наадаа. Хүдэриин һургуулиин шабинар Примориин хизаарай, Саха- Яхад Уласай болон Сахалинай түлөөлэгшэдые илажа шадаа. Ганса Хабаровск хотын командада шүүгдэжэ, мүнгэн медальда хүртөө.

Сэлэнгэ аймагай Ацуулын басагад 2008-2009 онуудай бүлэгтэ шангай III һуури эзэлээ. Мүн Хоца Намсараевай нэ­рэмжэтэ Хэжэнгын һургуулиин басагад 2004-2005 онуудай дунда хүрэл медальда хүртэһэн байна. Тиихэдэ Улаан-Үдэ хо­тын 49-дэхи һургуулиин хүбүүд 2008-2009 онуудта түрэгшэдэй дунда III һуурида гараа.

Новоселенгинскын басагад хабарай һургуулиин амаралтын үедэ Московско можодо үнгэргэгдэхэ бүхэроссиин финалда хабаадаха эрхэдэ хүртэбэ.

Гэр бүлын альбомһоо гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ