Спорт 27 feb 2020 845

​​Паралимпиадада ошохонь гү?

Эрэмдэг бэетэйшүүлэй дунда Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ Буряадай тамиршад зургаан медаль абажа, нютагаархидаа баясуулба.

Тус мүрысөөн ехэ удха шанартай юм. Юуб гэхэдэ, эндэ шалгарһан тамиршад Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, Европын чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртөө.

Ородой Кубогта Сергей Хутаков хүртэжэ, алтан медаляар шагнагдаа. Хубиин тоосоондо Баир Шигаев II һуурида гараа. Татьяна Андриевская болон Александр Дорофеев гэгшэд хүрэл медальнуудта хүртөө.

Үшөө хоёр хүрэл медальнуудые командна тоосоондо Буряадай тамиршад абаа. Командна микстдэ Татьяна Андриевская болон Баир Шигаев шалгараа. Баир Шигаев, Чингис Бальжиев болон Александр Дорофеев гэгшэд III һуурида гараа.

Мартын 5-һаа Ородой командын гэшүүд Европын чемпионадта хабаадахаяа шанга бэлэдхэл гаража эхилхэнь. Татьяна Андриевская, Баир Шигаев, Александр Дорофеев болон Чингис Бальжиев гэгшэд командын бүридэлдэ оруулагдаха. Эдэ бүгэдэ мүрысөөнүүдэй удаа Паралимпиин наадануудта хэн хабаадахаб гэжэ элирүүлэгдэхэ. 

Һур харбалгын федерациин гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ