Спорт 29 jan 2020 971

​​Найдал түрүүлнэ

Январиин 23-26- ай үдэрнүүдтэ Красноярск хотодо үнгэргэгдэһэн “Гран-при “Иван Ярыгин” гэһэн Уласхоорондын томо мүрысөөн Буряадай бүхы ажаһуугшадта найдал түрүүлбэ.

Шалтагаан гэхэдэ, манай бүхэ барилдаашан Балдан Цыжипов Токио хотодо үнгэргэгдэхэ Олимпиин наадануудта ошохын тула нэгэ алхам хэбэ. 125 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ тэрэ түрүү һуури эзэлжэ, бүхы барилдаанай мэргэжэлтэдтэ бэеэ харуулжа шадаа.

- Олимпиадада ошохо эрхэдэ хүртэхын түлөө мүрысөөндэ барилдажа шадахаб, - гэжэ Балдан шанга тулалдаануудта алтан медаль абаад мэдүүлээ.

Балдан Цыжипов һүүлэй уласхоорондын хэдэн мүрысөөнүүдтэ шангай һуури эзэлһэн байна. Эдэ бүхы амжалтануудыень Ородой суглуулагдамал командын һоригшод хараадаа абана ёһотой гээд һанагдана.

Мүнөө жэлэй Ярыгинай дурасхаалай мүрысөөндэ Буряадай тамиршад хоёр алтан, хоёр хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

“Борцы Бурятии» бүлгэмэй зураг 

Автор: Борис БАЛДАНОВ