Спорт 23 jan 2020 1184

​​Дурасхаалай мүрысөөн

Суута Бальжинима Цыремпилов харбана

Аяар 326 тамиршан Борис Сандановай дурасхаалай һур харбалгаар бүхэроссиин мүрысөөндэ хабаадаба. Буряадаймнай суута харбаашад Бальжинима Цыремпилов болон Наталья Эрдыниева гэгшэд тэндэ түрүүлжэ гараа.

Борис Санданов хадаа 30 гаран жэлэй хугасаада Буряадта һур харбалга хүгжөөгөө. Тэрэ­нэйшье ашаар уласаймнай та­миршад үндэр амжалтануудые туйлаһан намтартай.

1997 онһоо хойшо тус мүрысөөн үнгэргэгдэнэ гээд хэлэлтэй. 2005 ондо бүхэроссиин хэмжээнэй болгогдоо. Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын түлөөлэгшэд заншалта ёһоороо энэ мүрысөөндэ хабаададаг юм. Краснодарска хизаарай, Ямало-Ненецкэ тойрогой түлөөлэгшэд мүнөө жэл ерээ.

Классическа түхэлэй номо һуршаар талмайн эзэд ехэ һайн дүн харуулһан байна. Эрэшүүлэй дунда мэдээжэ Бальжинима Цыремпилов хоёр дахин чемпион болоһон байна. Хубиин тоосооной финалда тэрэ залуу тамиршан Бато Доржиевые шүүгээ. Түрүүшээр Бато 4:0 гэжэ илажа ябаад, һүүлэй һүүлдэ диилдэшөө. Ехэ дүй дүршэлтэй Бальжинима юһэ дахин сагаалсын тэг дунда тудаа. Тиигэжэ түрүүлһэн байна.

Командна тоосоондо Бальжинима Цыремпилов, Руслан Серебряков болон Евгений Табхаев гэгшэд 10-дахи спортын һургуулиин дэргэдэ харбаад, I һуурида гараа.

Наталья Эрдыниева түрүүлээ

Эхэнэрнүүдэй дунда мэдээжэ Наталья Эрдыниева Сэлэнгэ аймагай залуу Эржена Очировае финалда шүүжэ гараа. Командна тоосоондо Наталья II һуури эзэлһэн байна. Эндэ Олимпиин халаанай уласай спортын һургуулиин түлөөлэгшэд Соёлма Сыренова, Чимита Лубсанова болон Мария Коногорова гэгшэд алтан медаль зүүгээ.

Краснодарска хизаарай түлөө харбадаг Диана Тонтоева болон Ямало-Ненецкэ тойрогой Чингис Ринчино гэгшэд блочно түхэлэй номо һуршаар харбагшадай дунда I һууринуудые эзэлээ.

Буряад Уластахи гүрэнэй һоригшо Сэсэг Доржиевагай хэлэһээр, түрүү тамиршадаа мүрысөөнэй үедэ хаража үзөөбди. Юуб гэхэдэ, январь һарын һүүл багаар, гадна февраль һарада хэдэн томо мүрысөөнүүд болохоор хараалагдана. Тиигэжэ Буряадай тамиршад Ородой Кубогта хүртэжэ туршаха, үбэлэй чемпионадта хабаадаха юм. Борис Сандановай дурасхаалай бүхэроссиин мүрысөөндэ һайн дүнгүүдые харуулһан тамиршад Буряадаа түлөөлхэ.

Борис Балдановай гэрэл зурагууд

Автор: Борис БАЛДАНОВ