Спорт 26 dec 2019 1158

​​Людмила Воронцова эрхимлээ

Людмила Воронцова һоригшотоёо

Казахстанай Караганда хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Людмила Воронцова алтан медаль абажа, спортдо дуратайшуулда Шэнэ жэлэй бэлэг бариба.

Казахстанай габьяата һоригшо ябаһан Галым Жарылгапов элүүр мэндэ ябаа һаа, эдэ үдэрнүүдтэ 80 наһа гаталха байгаа. Мүнөө жэлэй дурасхаалай мүрысөөн аяар 36-дахияа эмхидхэгдэбэ гээшэ. Тус мүрысөөндэ 165 тамиршан хабаадаһан байна.

Буряадай тамиршан Людмила Воронцова Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 57 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Узбекистанай Едгорой Мирзаева гэгшые шүүжэ, алтан медаль абаа.

“Номто” гэһэн спортын клубай шабиһаа гадна Ородой тамиршад үшөө гурбан медаль абаа. Саадат Далгатова болон Земфира Магомедалиева гэгшэд түрүүлжэ гараа. Екатерина Дынник шангай II һуури эзэлээ. Эдэ бүгэдые Буряадай спортдо дуратайшуул һайнаар һанана ёһотой. Тэдэнэр булта Улаан-Үдэдэ болоһон дэлхэйн чемпионадта хабаадаа бэлэй гээд һануулая.

Мүнөө жэл Людмила Воронцова ехэ амжалтануудые туйлаа. Дэлхэйн чемпионадта шангай II һуури эзэлээ. Улаан-Үдэ хотын эгээл эрхим тамиршан гэжэ һаяхана нэрлэгдээ.

Олимпиада ошохын түлөө шэлэн абалгын мүрысөөндэ Людмила мүнөөшье ошохоор бэлэн байна. Харин тус мүрысөөн Лондондо мартын 13-23-ай үдэрнүүдтэ болохо юм.

Instagram сүлжээнһээ гэрэл зураг абтаба

Автор: Борис БАЛДАНОВ