Спорт 19 dec 2019 873

​​Суута һоригшые дурсаа

Декабриин 13-да 21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ. Мэдээжэ һоригшо, сурбалжалагша Валерий Манзаракшеевич Сыдеевтэ хоёрдохи жэлээ тус мүрысөөн зорюулагдаа.

Нээлгын баяр ёһололой үе

2017 оной түгэсэхэеэ байтар Валерий Манзаракшеевич наһа бараа бэлэй. 70 наһан соогоо энэ дэлхэй дээрэ тон ехэ өөрын мүр сараа үлөөгөө һэн. Һорилгын ажалда бүхы наһаяа зорюулжа, олон тоото шабинарые хүн болгожо гаргаа. Шэхэ хатуушуулай дунда бүхэдэлхэйн наадануудай гурба дахин чемпион, Сурдлимпиин наадануудта гурбадахи һуури эзэлэгшэ Андрей Захряпин нэрэтэй түрэтэй шабинь болоно.

Һорилго хэхынгээ хажуугаар спорт тухай сэтгүүл болон сонинуудта бэшэжэ байгаа һэн. “Спорт Тамир” сонин Валерий Манзаракшеевичэй үүсхэлээр гаража эхилээ юм.

21 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Буряад Уласай чемпионадай үедэ Валерий Сыдеевэй нэрэ мүнхэлхэ гэжэ шабинарынь, суг хүдэлһэн нүхэдынь шиидхэбэри абаа бэлэй.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ хүндэтэ айлшад амаршалгын һайхан үгэнүүдые хэлэжэ, мэдээжэ һоригшые дурсаа, наһанайнь нүхэр Мэдэгма Жанаевнада, Баяр болон Туяна үхибүүдтэнь баярые хүргөө.

Буряадай чемпионадта бүхыдөө 100 гаран тамиршад хабаадаһан байна. Эгээл эрхимүүдынь Буряад Уласаа Алас Дурна зүгэй чемпионадта түлөөлхэ юм.

Жаргал Баяндуев, Алдар Мункуев, Саян Жигзымаев, Ананда Бадмаев, Буянта Шадапов, Тумэн Бодиев, Виктор Батуев, Арсалан Ванкеев, Амгалан Бакшеев болон Дмитрий Жаргаланов гэгшэд өөр өөрын шэгнүүртэ чемпионууд боложо тодороо.

Борис Балдановай гэрэл зураг 

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ