Спорт 20 nov 2019 1318

​​Талаантай тамиршан

Мүнхэ Дугаров эхин классhаа эхилжэ, hурахадаашье бэрхэ, гүйхэ харайхадаашье шуран, солбон, түргэ мэргэн. Гадна наhанайнгаа зэргээр гар үзүүрэй юумэ хэхэдээ шадамар юм.

Эхин классhаа эхилжэ, ном судартаа оролдосотой, hүбэлгэн хурса ухаатай, шударгы, хамтын ажалда хамсыгаа шамажа, хам оролсодог - алишье талаараа байгаалиhаа үгтэhэн дүрбэн тэгшэ бэлигтэй хүбүүн юм.

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын дунда hургуулида hуража байха үедөө аймагай олимпиада, «Ерээдүй тээшэ алхам» гэhэн эрдэм шэнжэлгын конференцинүүдтэ шангай hууринуудта гараhан. Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ бага классhаа эхилжэ хабаадажа, эрхимэй тоодо ородог байгаа. «Эрхим үреэлшэн» болоhон. Сагаалганда зорюулагдаhан мүрысөөнүүдтэ заал hаа хабаададаг, «Даян дэлхэй» гэhэн харалгада оролсожо, оло дахин I шатын үргэмжэлэлдэ хүртэhэн. Буряадай «Гуламта» конкурсдо, Россиин «Русский медвежонок» гэхэ мэтын мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, эрхим сэгнэлтэдэ хүртэhэн сертификадуудтай юм.

Мүнхэ бага наhанhаа спортдо дуратай, бэеэ hорихо, хүнгэн атлетикэ, футбол, мини-футбол, бокс гээшэдэ ехэ дуратайгаар ябажа эхилhэн.

Һургуулиингаа футболой «Юность» гэhэн командын гэшүүн боложо, аймагайнгаа нэрэ соло олохон лэ дахин хамгаалалсаhан. «Лучший игрок команды» гэhэн тоогүй олон грамотанууд бии юм.

Буряадта, Забайкалиин хизаарта болоһон мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, мүн Хитад орон ошожо, эрхимэй тоодо ороhон байха. Гадна «Кросс наций» гэhэн мүрысөөндэ жэл бүри хабаадажа, I, II шатын грамотануудтай. Тиихэдэ баhа нэгэ ехэ илалта туйлаhан – Бүхэроссиин бэеын тамирай 3-дахи шатын комплекс ГТО гэhэн мүрысөөндэ I hуури эзэлээ. Тиигэһэнэйнь түлөө hаяхана алтан медаль – значок Улаан-Yдэ хотодо зүүлгэгдээ.

Мүнхэ хүбүүн 3-дахи классhаа эхилжэ, боксоор бэеэ hориhон, олон тоото мүрысөөнүүдтэ хабаадаhан хүбүүнэй амжалтанууд гэхэдэ, тоо томшогүй олон даа, ябаhан ябадал, ошоhон газарнуудыньшье дүүрэн даа.

Тоолохо, нэрлэхэ болоо hаа – алтан медальнууд:

1. Буряад Улас дотор болоhон тулалдаануудта – 31 дахин чемпион.

2. Омск хотодо (2018 он).

3. Томск хотодо (2017 он).

50 килограмм шэгнүүрэй категоридо боксоор «Слюдянский ринг» гэhэн нээмэл можын турнирта Мүнхэ Дугаровта «Спортын мастерта кандидат» гэhэн нэрэ зэргэ олгогдоо.

Мүнхэ 9-дэхи класс дүүргээд, Буряадай багшанарай колледжын физическэ культура болон спортын факультедэй оюутан болоо. Буряадай «Номто» гэжэ тамирай клубта Баясхалан Аюржанаевичай хyтэлбэри доро боксоор бэеэ hорино. Yбэлэй, зунай амаралтын үедэ ходо Москва хото ошожо, Тамир Галановтай бэеэ hоридог.

16 наhатайшье hаа, үндэр ехэ амжалтануудые туйлаhан, алишье тээшээ тэгшэ бэрхэ, олон нүхэдтэй, хүн зондо хүндэмүүшэ, эхэ эсэгын, Буряадаймнай найдал болоно бэшэ гү? Наhанай харгыда амжалта түгэс ябаарай даа, Мүнхэ!

Лайжа-Ханда БОРОХИТОВА, багшын ажалай ветеран