Спорт 7 nov 2019 1271

​​Дахинаа түрүүшүүлэй тоодо

Александр Цоктоев

Шэхэ хатуутай тамиршадай дунда барилдаагаар европын чемпионадта буряадай түлөөлэгшэд дахинаа шалгарһан байна. тэдэ гурбан алтан, нэгэ мүнгэн медальда хүртөө.

Европын гүрэнүүдэй мүрысөөн Беларусь Уласай Гомель хотодо болоһон байна. Эндэ ганса ехэшүүл бэшэ, мүн эдиршүүл болон үндэр наһатайшуул мүрысөө.

Эдиршүүлэй дунда тулалдаануудта Иван Максимов 57 килограммай шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа. Энэл наһанай бүлэгтэ Николай Берельтуев шангай III һуури эзэлээ. Тэрэ 86 килограммай шэгнүүртэ шалгараа.

Ехэшүүлэй дунда ехэ дүй дүршэлтэй, шадамар бэрхэ байһанаа Александр Цоктоев гэршэлээ. Сурдлимпиин чемпион болоһон энэ тамиршан тус мүрысөөндэ 79 килограммай шэгнүүртэ түрүүлжэ гараа.

Ехэшүүлэй дунда анха түрүүшынхиеэ I һуури Даба Цырендоржиев эзэлээ. Даба энэ мүрысөөндэ 61 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ барилдаа.

Буряад Уласай Cпортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай сайд Вячеслав Дамдинцурунов социальна холбоон соо нюур худаһандаа тамиршадые амаршалаад, һоригшодые онсолон тэмдэглээ. Эдэ хэд бэ гэбэл, Сырен-Доржо Андрёнов, Баир Батомункуев болон Будажап Самбуев гэгшэд болоно.

“Борцы Бурятии” бүлгэмэй гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ